Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Подаємо статзвітність із праці (1-ПВ та 3-ПН зміни)

29.09.2022 439 0 0


Держстат наказом від 20.12.2021 № 318 затвердив загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2022 рік. Табель містить перелік форм звітності, анкет, інших статистичних формулярів, потрібних для статистичних досліджень. Як завжди, на початку року деякі форми звітів змінено, тимчасово або навіть зовсім скасовано. Проте є звітність, яка подається постійно, – це форми статистичних спостережень із праці. Як їх скласти та подати, розповімо в консультації.


Перелік звітності, що подається

За 2021 рік слід подати такі форми:

Увага! Граничний термін подання звітів – 10 січня 2022 року.

Перелік звітності, що подається

Починаючи з січня 2022:

 • № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від 25.06.2021 № 135;
 • № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату від 25.06.2021 № 135 (далі – Наказ № 135);
 • № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», затверджена наказом Держстату від 25.06.2021 № 136 (далі – Наказ № 136).

Чим керуватися під час складання цих форм?

Радимо всім, хто звітує із праці перед Держстатом, спочатку перевірити за кодом ЄДРПОУ у сервісі для «Респондента», які звіти слід подати саме вашій установі та в який термін, а потім відкрити Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 рік і за найменуванням форми знайти потрібну звітність, а поруч із самим звітом інформацію про те, що треба заповнити і подати. Там розміщено всі інструктивні матеріали.

Важливими та єдиними для всіх звітів із праці є норми:

Форма № 1-ПВ (місячна)

Підставою для складання Звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи підприємства, установи, організації, зокрема такі типові форми:

 • № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
 • № П-2 «Особова картка працівника»;
 • № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
 • № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
 • № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
 • № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;
 • № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;
 • інші документи бухобліку та фінзвітності, передбачені чинним законодавством.

Якою є структура цієї форми?

Ця форма складається з одного розділу – «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці». Для його заповнення слід користуватися Роз’ясненням щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» від 14.07.2020 № 19.1.2-12/12-20 (див. табл. 1).

Таблиця 1. Порядок заповнення розд. I форми № 1-ПВ (місячна)

Назва показників

Код
рядка

Що відображається

А

Б

1

Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн

(з одним десятковим знаком)

1020

Сума нарахованого фонду оплати праці (далі – ФОП) усіх працівників відповідно до Інструкції № 5, зокрема:

– штатних працівників (ряд. 1070);

– тих, хто працює за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовим договором (далі – ЦПД);

– учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві;

– інших категорій працівників, яким здійснювалися нарахування з ФОП у звітному періоді, зокрема тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до 3 років (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соцстрахування);

– працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, а також звільнених.

Цей рядок містить дані про суми нарахувань за дні відпусток, що припадають на звітний місяць

Сума податку з доходів
фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників
(крім тимчасової непрацездатності), тис. грн (з одним десятковим знаком)

1030

Сума ПДФО із ФОП усіх працівників (ряд. 1020), без перерахунків за попередній рік

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
(у цілих числах)

1040

Середньооблікова кількість штатних працівників (далі – СКШП) відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286, крім тих, які перебувають у декретних відпустках або відпустках для догляду за дитиною до 3 років, а також призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом

Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд. год
(у цілих числах)

1060

Кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, зокрема у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників і внутрішніх сумісників (у повному обсязі)

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

(з одним десятковим знаком)
(із ряд. 1020)

1070

ФОП штатних працівників (ряд. 1040). Показник цього рядка може бути меншим за ФОП усіх працівників (ряд. 1020) на суму нарахувань особам, які не враховуються в CКШП

Форма № 1-ПВ (квартальна)

Джерелами інформації для формування показників цієї форми є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій. Такі показники визначаються відповідно до п. 1.2 та 1.3 Інструкції № 286 та норм Інструкції № 5.

Зверніть увагу: форма № 1-ПВ (квартальна) включає інформацію на дискретній основі, тобто окремо за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали.

Скільки розділів містить ця форма?

Ця форма складається із шести розділів:

 • розд. I «Кількість штатних працівників» містить дані щодо прийняття на роботу та звільнення штатних працівників у звітному кварталі, їх облікової кількості на кінець звітного кварталу, а також окремих категорій штатних працівників станом на 31 грудня. Цей розділ не включає дані про тих працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств/установ (далі – зовнішні сумісники); зайняті за ЦПД; переведені з інших підприємств/установ за договорами між суб’єктами господарювання, але містить дані про рух кадрів, який відбувається у разі реорганізації установи та документально підтверджений;
 • розд. II «Втрати робочого часу штатних працівників» стосується категорій працівників, які враховуються в СКШП згідно з п. 3.2 Інструкції № 286;
 • розд. III «Склад фонду оплати праці штатних працівників» включає відомості про ФОП штатних працівників;
 • розд. IV «Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників» відображає кількість та ФОП окремих категорій працівників;
 • розд. V «Інформація про укладання колективних договорів станом на 31 грудня 2022 року» заповнюється лише раз на рік у формі за IV квартал і містить дані в цілому по підприємству (юрособі, відокремленому підрозділу), включаючи найманих працівників його структурних підрозділів незалежно від їх місця перебування;
 • розд. VI «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці за 2021 рік» заповнюється у формі за І квартал і розкриває інформацію про фактичні витрати підприємств, спрямовані на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інші витрати, пов’язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності колдоговору.

Як заповнити всі розділи цієї форми, покажемо в табл. 2.

Таблиця 2. Порядок заповнення форми № 1-ПВ (квартальна)

Код
рядка

Що відображається

1

2

Розділ І

3020

Кількість працівників, яких у звітному періоді прийнято на роботу за наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу

3040*

Кількість працівників, які в звітному періоді звільнені з роботи внаслідок припинення або розірвання трудового договору, незалежно від причин звільнення

3050*

Кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва і праці, у тому числі внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників

3060*

Кількість працівників, звільнених із підприємства з таких причин:

– розірвання трудового договору з ініціативи працівника, за винятком випадків, коли заява про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

– припинення трудового договору за згодою сторін; прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

– розірвання трудового договору в разі виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку

* Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою, ніж значення ряд. 3040. Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися: через закінчення строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових і сезонних робіт; призов або вступ працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медвисновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медвисновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин); переведення працівника за його згодою на інше підприємство або перехід на виборну посаду.
Згідно з п. 5.5 Інструкції № 286 днем звільнення працівника вважається перший день його зняття з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення вважається наступний робочий день.

3070

Облікова кількість штатних працівників (далі – ОКШП) на останню дату звітного періоду відповідно до гл. 2 Інструкції № 286, включно з працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

3080

ОКШП станом на 31 грудня, які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника

3090

Облікова кількість жінок станом на 31 грудня, які відповідно до ст. 17 Закону від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних декретних відпустках

3100

ОКШП станом на 31 грудня, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку або більшої тривалості) згідно зі ст. 18 Закону № 504

Розділ IІ*

4080

Кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження зарплати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень із незалежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт

4090

Кількість невідпрацьованого робочого часу (порівняно з установленою його тривалістю) через переведення працівників на роботу з неповним робочим днем (тижнем) через простій на підприємстві або скорочення обсягів робіт

4100

Кількість невідпрацьованого робочого часу працівників, які згідно із Законом від 03.03.1998 № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках)

Розділ IIІ

5010

Нарахований ФОП штатних працівників, який складається з основної, додаткової зарплати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначений згідно з Інструкцією № 5 (сума рядків 5020, 5030, 5060)

5020, 5030

Дані про фонд основної та додаткової зарплати, складові яких визначено у п. 2.1, 2.2 Інструкції № 5

5040

Нараховані надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колдоговором, визначених пп. 2.2.1 Інструкції № 5 (із ряд. 5030)

5050

Нараховані премії та винагороди, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначені пп. 2.2.2 Інструкції № 5 (із ряд. 5030)

5051

Виплати, пов’язані з індексацією зарплати, нараховані відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 (із ряд. 5030)

5052

Компенсація втрати частини заробітку через порушення строків її виплати, нарахована на підставі Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 № 159 (із ряд. 5030)

5060

Заохочувальні та компенсаційні виплати, визначені п. 2.3 Інструкції № 5

5070

Нарахована матеріальна допомога, передбачена пп. 2.3.3 Інструкції № 5, зокрема допомога у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колдоговором, що надається працівникам як за заявою, так і без неї (із ряд. 5060). Показник не включає матеріальну допомогу разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства

5080

Суми, пов’язані з наданням працівникам пільг соціального характеру (пп. 2.3.4 Інструкції № 5) (із ряд. 5060)

5090

Суми оплати за невідпрацьований робочий час, що входять до фонду додаткової зарплати (із ряд. 5030), та заохочувальних і компенсаційних виплат (із ряд. 5060), визначених у пп. 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції № 5

Розділ ІV

7010

Середньооблікова кількість жінок – штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією № 286, крім тих, які перебувають у декретній відпустці та відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством.

У гр. 2 цього рядка містяться дані про ФОП жінок, уключених до СКШП, а в гр. 3 – кількістьвідпрацьованих ними людино-годин

7020

Дані установ та організацій розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими. Графа 1 містить СКШП, оплата праці яких фінансується за кошти державного чи місцевого бюджету, гр. 2 – суму ФОП, нарахованого таким працівникам за рахунок видатків зазначених бюджетів

* У гр. 2 розд. II наводиться кількість працівників, як працюючих, так і звільнених у звітному році, які були відсутні на роботі з причин, зазначених у рядках 4080–4100 (один раз за причиною).

7030

Середня кількість і ФОП зовнішніх сумісників (п. 3.3 Інструкції № 286)

7040

Середня кількість і ФОП працівників, які виконували роботи за ЦПД та сплатили ЄСВ із суми оплати за виконані роботи (п. 3.3 Інструкції № 286). Рядок не містить даних про штатних працівників установи, які одночасно уклали ЦПД із цією установою, та фізосіб-підприємців

Розділ V

8010

Фактична кількість укладених на звітну дату колдоговорів, які були зареєстровані місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до ч. 11 ст. 9 Закону від 01.07.1993 № 3356-XII «Про колективні договори і угоди». У формі для відокремленого підрозділу (філії, представництва) містяться дані про кількість колдоговорів, дія яких поширюється на такий підрозділ

8020

Кількість штатних працівників, на яких поширюється дія укладених колдоговорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до ОКШП підприємства згідно з п. 2.4, 2.5 Інструкції № 286

8030

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до змісту укладених в установі колдоговорів (угод)

8040

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває установа

Розділ VI*

9010

Витрати на соціальне забезпечення працівників, зокрема:

– страхові внески установи за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників;

– витрати на медичне страхування;

– соціальні допомоги та виплати, здійснені за кошти установи аналогічно до передбачених законодавством, працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім’ям із неповнолітніми дітьми; суми допомоги колишнім працівникам установи;

– одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно із чинним законодавством та колдоговорами (угодами);

– вихідна допомога в разі припинення трудового договору у випадках, визначених законодавством;

– суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні згідно із чинним законодавством;

– видатки установи на покриття витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій;

– компенсація моральної шкоди працівникам за кошти установи, що виплачується за рішенням суду;

– витрати установи на оплату послуг із лікування працівників, проходження ними медобстеження, які були надані закладами охорони здоров’я;

– матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей; інші витрати на соціальний захист працівників.

Показник цього рядка є сумою рядків із 9020-го до 9060-й

9020

Витрати установи на соціальне забезпечення працівників (із ряд. 9010). Не містить даних про суми, нараховані працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

* Грошовий еквівалент наводиться у тис. грн з одним десятковим знаком, кількість штатних працівників – у цілих числах.
Увага! Цей розділ містить дані в цілому по підприємству (юрособі, відокремленому підрозділу) за період із 1 січня до 31 грудня попереднього року. До нього не включаються: виплати, що входять до ФОП, який визначається згідно з Інструкцією № 5, а також внески на загальнообов’язкове державне соцстрахування, інші нарахування, податки та збори на ФОП; дані про інформаційно-консультаційні послуги працівникам інших організацій згідно з відповідними договорами між установами.

9030

Витрати на культурно-побутове обслуговування працівників (із ряд. 9010), які здійснені безпосередньо установою або перераховані виборчому органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику) або іншим громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема: утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі; придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок; проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, зокрема на організацію гуртків, студій, придбання спортивної форми та інвентарю або оплату їх прокату, оренду приміщень для проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників тощо; благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників; інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників

9040

Витрати на забезпечення працівників житлом (із ряд. 9010), зокрема: утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за кошти підприємства, без урахування зарплати працівників, які його обслуговують; будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність працівника, тощо

9050

Витрати на професійне навчання, пов’язане з виробничою потребою (із ряд. 9010), які включають:

– плату за навчання працівників у закладах вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку кадрів на підставі договорів між закладами освіти та підприємством;

– стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у заклади вищої освіти;

– оплату проїзду до місця розташування закладу освіти та назад;

– витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда приміщень для проведення навчання);

– оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства; витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства; інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації

9060

Інші витрати на утримання робочої сили (із ряд. 9010), зокрема:

– витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

– компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

– надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;

– витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються у період відрядження;

– вартість виданого згідно із чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення адміністрацією установи;

– вартість придбаних установою проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);

– витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

– витрати на оформлення закордонних паспортів та віз; витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів; інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів на ФОП та інших видів податків та зборів)

9070

СКШП за січень – грудень попереднього року, розрахована відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286

Для заповнення цієї форми можна користуватися Роз’ясненням Держстату від 05.08.2021 № 19.1.2-12/36-2.

Форма № 3-борг (місячна)

Цю форму введено в дію, починаючи зі звіту за січень 2022 року. Під час її складання слід узяти до уваги Роз’яснення Держстату від 20.07.2021 № 19.1.2-12/32-21 (далі – Роз’яснення № 32-21).

Показники форми ґрунтуються на даних первинної облікової документації, документів бухобліку (особові рахунки працівників, Головна та касова книги) та фінзвітності, передбачених чинним законодавством. Ці показники містять дані про юросіб (далі – підприємства), суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Зверніть увагу! Не є заборгованістю з виплати зарплати не виплачені до кінця місяця суми за розрахунками з оплати праці та суми невиплачених лікарняних, якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві встановлено в тому самому місяці, за який проведено нарахування.

Ця форма складається із двох розділів:

 • розд. 1 «Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці»;
 • розд. 2 «Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (в установі, організації)».

У разі відсутності на підприємстві, в установі, організації заборгованості з виплати зарплати та лікарняних рядок 2000 розд. 1 містить позначку «√», а всі інші рядки форми не містять даних.

Також у розд. 2 форми є графа для пояснення основної причини відхилення суми заборгованості за розрахунками з оплати праці більше чи менше 25 %, порівнюючи з попереднім періодом.

Покажемо в табл. 3, яка інформація наводиться у розд. 2 цієї форми.

Таблиця 3. Порядок заповнення розд. 2 форми № 3-борг (місячна)

Код рядка

Що відображається

1

2

2010

Загальна сума заборгованості з виплати зарплати (тис. грн з одним десятковим знаком), строк виплати якої минув до 1-го числа місяця, що настає за встановленим місяцем здійснення розрахунків із працівниками.

Тут наводиться інформація щодо нарахованих, але не виплачених сум з оплати праці всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам; працівникам-сумісникам; особам, які працюють за ЦПД; звільненим працівникам, поновленим на посаді за рішенням суду, та іншим особам, яким було здійснено нарахування з оплати праці та з якими не проведено своєчасні розрахунки. Тобто працівникам не виплачено нараховану зарплату (основну та додаткову), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду (рахунки 65–67).

Увага! До цього рядка не включається інформація:

– про суми обов’язкових для всіх працівників відрахувань із зарплати згідно із чинним законодавством (наприклад, ПДФО, військовий збір);

– суми заборгованої зарплати, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована зарплата).

Відображена в рядку сума узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату

2020

Суми не виплаченої працівникам зарплати за попередні роки (тис. грн з одним десятковим знаком).

У формі станом на 1 лютого показник цього рядка дорівнює показнику ряд. 2010 цієї форми, оскільки строк розрахунків із працівниками з оплати праці за січень ще не настав.

У звітах наступних звітних періодів дані ряд. 2020 будуть менші за дані ряд. 2010 на суму, що була виплачена в поточному році в погашення заборгованості за попередні роки

2030

Кількість усіх працівників (штатних, сумісників, тих, хто працює за ЦПД, звільнених працівників, поновлених на посаді за рішенням суду, та інших осіб, яким нараховано зарплату), яким своєчасно не виплачено зарплату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду

2040

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (тис. грн з одним десятковим знаком), строк проведення яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в п. 2 розд. II Роз’яснень № 32-21.

Цей рядок містить інформацію про заборгованість як Фонду соцстрахування (лікарняні, декретні, допомога на поховання), так і самого підприємства, у т. ч. з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням

2050

Дані установ та організацій, оплата праці в яких фінансується за кошти державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації «2111 – заробітна плата») та які своєчасно не розрахувалися з працівниками (тис. грн з одним десятковим знаком).

Також цей рядок містить інформацію про суми невиплачених компенсацій працівникам, передбачених Законом від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код статті бюджетної класифікації «2710 – виплата пенсій і допомоги»)

Таблиця 1. Порядок заповнення розд. I форми № 1-ПВ (місячна).doc
Завантажити
Таблиця 2. Порядок заповнення форми № 1-ПВ (квартальна).doc
Завантажити
Таблиця 3. Порядок заповнення розд. 2 форми № 3-борг.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу