Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Складаємо разом річну фінансову звітність (частина перша)

29.12.2022 1731 0 2


Цілий рік бухгалтер акумулює інформацію про всі господарські операції в регістрах бухобліку. Квартальна звітність є проміжною, а от річний фінзвіт підсумовує результати діяльності установи за рік. Як скласти річну звітність? Коли слід подати фінзвітність до Держказначейства та головного розпорядника та як можна відзвітувати? Шукайте відповіді на всі ці запитання в консультації.


Нормативна база

Під час складання фінзвітності насамперед слід керуватися:

 • Бюджетним кодексом;
 • Законом від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541;
 • Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 № 419 (далі – Порядок № 419);
 • Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змінами до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженими наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі – Порядок № 307).

З якою метою складається фінзвітність?

Фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта держсектору (абзац тридцять п’ятий п. 4 розд. І НП(С)БОДС 101).

Метою складання фінзвітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта держсектору та бюджету.

Яку інформацію містить фінзвітність у держсекторі?

Фінансова звітність у держсекторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо (п. 7 розд. І НП(С)БОДС 101):

 • джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;
 • результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни суб’єктом держсектору;
 • цільового використання бюджетних коштів;
 • оцінки якості управління;
 • оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання;
 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 • участі в капіталі підприємств;
 • рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

У фінансових звітах надається інформація (п. 8 розд. І НП(С)БОДС 101):

а) про активи;

б) зобов’язання;

в) власний капітал;

г) дохід;

ґ) витрати;

д) грошові потоки суб’єкта держсектору та бюджету.

Увага! Фінзвітність має задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Якими є принципи фінзвітності?

Принципи підготовки та якісні характеристики фінзвітності залишаються незмінними. Тож фінзвітність формується з дотриманням таких принципів (п. 1 розд. ІІІ НП(С)БОДС 101):

 • повного висвітлення, згідно з яким фінзвітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 • автономності суб’єкта держсектору, за яким кожний суб’єкт держсектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб’єкта держсектору, який його утворив;
 • послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування суб’єктом держсектору обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених НП(С)БОДС, і має бути обґрунтована та розкрита у фінзвітності;
 • безперервності, згідно з яким оцінка активів та зобов’язань суб’єкта держсектору здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі;
 • нарахування, за яким доходи й витрати відображаються в бухобліку та фінзвітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 • превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій суб’єкта держсектору у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Порядок подання фінзвітності

Відповідно до п. 6 Порядку № 419 розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів подають фінзвітність до органів Казначейства у такі строки:

 • проміжну (I квартал, перше півріччя, 9 місяців) – не пізніше ніж 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;
 • річну – не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

До відома! Розпорядники коштів державного й місцевих бюджетів та органи фондів загальнообов’язкового державного соціального й пенсійного страхування подають проміжну та річну фінзвітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування.

Розпорядники коштів державного й місцевих бюджетів подають фінзвітність розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів, а розпорядники, що перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення ООС, можуть подавати фінзвітність розпорядникам вищого рівня без такої відмітки.

Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419). Утім, не рекомендуємо затягувати та відкладати подання звітності на останній день.

Зверніть увагу! Уся фінзвітність складається у гривнях на 1-ше число наступного за звітним місяця. Звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік. Баланс суб’єкта держсектору складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком із початку звітного року.

Для новоствореного суб’єкта держсектору перший звітний період може бути меншим, але не більшим ніж 12 місяців (тобто бюджетний рік).

Для суб’єкта держсектору, що ліквідується або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), звітним є період із початку року до моменту ліквідації.

Фінзвітність суб’єктів держсектору подається контролюючим суб’єктам держсектору з відміткою органів Казначейства про відповідність аналогічним даним, відображеним у бухобліку органів Казначейства.

Усі форми фінзвітності суб’єктів держсектору перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом (абзац четвертий п. 9 розд. І Порядку № 307):

 • накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму фінзвітності (у разі подання звітності із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (АС «Є-Звітність»);
 • засвідчення підписом на кожній сторінці всіх форм фінзвітності із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).

Склад та порядок заповнення фінзвітності

До складу фінзвітності включено (п. 1 розд. IV НП(С)БОДС 101):

Заповнення Балансу (форма № 1-дс)

Основні вимоги до інформації, яку слід навести в Балансі (додаток 1 до НП(С)БОДС 101), викладено в НП(С)БОДС 101. Баланс як звіт про фінансовий стан показує активи, зобов’язання і власний капітал суб’єкта держсектору та/або бюджету на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухобліку.

Звітні дані статей Балансу на початок звітного періоду мають бути тотожні даним відповідних статей Балансу на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (якщо реорганізація відбулася на початку року).

Згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними НП(С)БОДС.

Увага! Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань, власного капіталу та фінансового результату.

Актив відображається в Балансі за умови, що його оцінка може бути правдиво визначена та очікується отримання в майбутньому економічних вигід і потенціалу корисності, пов’язаних із його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, які відповідно до п. 4 розд. V НП(С)БОДС 101 не можуть бути відображені в Балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у Звіті про фінрезультати.

Зобов’язання відображається у Балансі, якщо його оцінка може бути правдиво визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності в майбутньому внаслідок його погашення.

Власний капітал та фінрезультат відображаються в Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які приводять до їх зміни.

Оцінка та розкриття статей Балансу здійснюються згідно з Порядком № 307.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей Балансу в Примітках до річної фінзвітності здійснюються згідно з відповідними НП(С)БОДС.

Покроковий алгоритм заповнення Балансу див. у «Складаємо Баланс (форма № 1-дс)». Детальна інструкція щодо інформації, яка наводиться у кожному рядку Балансу, наведена в п. 1 розд. ІІ Порядку № 307.

Заповнення Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс)

Звіт про фінансові результати (додаток 2 до НП(С)БОДС 101) (далі – Звіт) містить інформацію про доходи, витрати та фінансові результати діяльності суб’єкта держсектору й бюджету протягом звітного періоду (п. 4 розд. І НП(С)БОДС 101).

Звіт складається із чотирьох розділів:

 • розд. I «Фінансовий результат діяльності»;
 • розд. II «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету»;
 • розд. III «Виконання бюджету (кошторису)»;
 • розд. IV «Елементи витрат за обмінними операціями».

Зверніть увагу: відповідно до Порядку № 307 рядки 2090, 2100, 2110, 2120 та 2530–2790 Звіту розпорядниками бюджетних коштів не заповнюються.

Покроковий алгоритм заповнення Звіту див. у «Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс): алгоритм складання». Детальну інструкцію щодо інформації, яка наводиться у кожному рядку Звіту, подано в п. 2 розд. ІІ Порядку № 307.

Заповнення Звіту про рух грошових коштів (форма № 3-дс)

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3 до НП(С)БОДС 101) (далі – Звіт) відображає надходження і витрати грошових коштів унаслідок діяльності суб’єкта держсектору у звітному періоді. Форму і склад статей Звіту визначено НП(С)БОДС 101, а механізм розкриття інформації за статтями – Порядком № 307.

У табл. 1 покажемо, яка саме інформація відображається у Звіті.

Таблиця 1

Код рядка

Найменування
рядка

Що відображається

Рахунок/
субрахунок
бухобліку

1

2

3

4

І. Рух коштів унаслідок операційної діяльності3000

Надходження від
обмінних операцій:

– бюджетні
асигнуванняКошти, отримані шляхом бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом держсектору своїх повноважень, визначених законодавством, утримання апарату2311, 2313, 7011

3005

– надходження
від надання послуг
(виконання робіт)

Кошти, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством

2311, 2313, 7111

3010

– надходження
від продажу активів

Кошти, отримані від реалізації матеріальних активів (крім необоротних активів)

2311, 2313, 7211

3015

– інші надходження
від обмінних операцій

Інші надходження від операційної діяльності за обмінними операціями, які не включені до рядків 3000–3010 Звіту

2211, 2311, 2313, 74113030

Надходження від
необмінних операцій:

– трансфертиКошти трансфертів, отримані суб’єктом держсектору2311, 2313, 7512

3045

– інші надходження від
необмінних операцій

Інші надходження від операційної діяльності за необмінними операціями, не включені до рядків 3020–3040 Звіту, зокрема кошти розпорядників від безплатно отриманих активів, робіт (послуг), у т. ч. надходження в натуральній формі

2211, 2212, 2311, 2313, 7511

3050

– надходження грошових
коштів за внутрішніми
операціями

Готівкові кошти та грошові документи в касі, кошти в дорозі

22

3090

– інші надходження

Кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які підлягають подальшому розподілу, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням

2311, 23133100

Витрати за обмінними
операціями:

– витрати на виконання
бюджетних програмКошти, використані:

– на виконання повноважень, визначених законодавством

2311, 2313

3110

– витрати на
виготовлення продукції
(надання послуг,
виконання робіт)

– на організацію та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт

3115

– витрати з продажу активів

– на реалізацію активів

3120

Інші витрати за
обмінними операціями

– на інші напрями операційної діяльності за обмінними операціями, які не включені до рядків 3100–3115 Звіту

2212, 2311, 23133125

Витрати за
необмінними операціями:

– трансферти, з них:Кошти, використані за наданими трансфертами

2212, 2311, 2313

3130

– інші витрати за необмінними операціями

Кошти, використані на інші напрями операційної діяльності за необмінними операціями

3135

Витрати
грошових коштів за
внутрішніми операціями

Використані готівкові кошти, грошові документи з каси та кошти в дорозі, зараховані на відповідні рахунки

3180

Інші витрати

Використані кошти, що отримані в тимчасове розпорядження з метою їх подальшого розподілу, виплати працівникам, перерахування за призначенням

ІІ. Рух коштів унаслідок інвестиційної діяльності3200

Надходження
від продажу:

– фінансових
інвестиційКошти, отримані від продажу:

– акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств

2311, 2313

3205

– основних засобів

– основних засобів (далі – ОЗ), крім надходжень від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету

3210

– інвестиційної
нерухомості

– інвестиційної нерухомості (далі – ІН)

3215

– нематеріальних
активів

– нематеріальних активів (далі – НА)

3220

– незавершених
капітальних інвестицій

– незавершених капітальних інвестицій

3225

– довгострокових
біологічних активів

– довгострокових біологічних активів (далі – ДБА)

3230

Надходження цільового фінансування

Кошти, спрямовані на придбання (створення) необоротних активів

2311, 2313, 5411

3235

Інші надходження

Кошти від інвестиційної діяльності, не включені до рядків 3200–3230 Звіту


3245

Витрати на придбання:

– фінансових
інвестицій


Кошти, використані на придбання (створення):

– акцій або боргових зобов’язань інших підприємств2311, 2313

3250

– основних засобів

– ОЗ

2311, 2313

3255

– інвестиційної
нерухомості

– ІН

3260

– нематеріальних
активів

– НА

3265

– незавершених
капітальних інвестицій

– незавершених капітальних інвестицій

3270

– довгострокових
біологічних активів

– ДБА

3285

Інші витрати

Кошти, використані на інвестиційну діяльність, не включені до рядків 3245–3270 Звіту

ІІІ. Рух коштів унаслідок фінансової діяльності


3300

Надходження від:

– повернення кредитів


Кошти, отримані внаслідок:

– повернення раніше наданих кредитів


2311, 2313

3305

– отримання позик

– утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів коротко- і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною та інвестиційною діяльністю)

2311, 2313, 6011, 6013, 6114, 6116

3310

– отримання відсотків (роялті)

– отримання відсотків, роялті, дивідендів, операцій із кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику законом надано відповідне право

2311, 2313, 7311

3340

Інші надходження

Інші надходження грошових коштів від фінансової діяльності за обмінними операціями, не включені до рядків 3300–3310 Звіту

2311, 2313


3350

Витрати на:

– надання кредитів


Сума витрачених грошових коштів:

– на надання кредитів

3355

– погашення позик

– погашення отриманих позик

3360

– сплату відсотків

– сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями згідно із законодавством

3380

Інші витрати

Інші кошти, використані на фінансову діяльність, не включені до рядків 3350–3360 Звіту

2311, 2313

3405

Залишок коштів
на початок року

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у Балансі (сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175 гр. 3)

3410

Залишок коштів
отриманий

Сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), що отримана від суб’єкта держсектору відповідно до законодавства у звітному періоді та не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду

3415

Залишок коштів
перерахований

Сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), що перерахована відповідно до законодавства у звітному періоді (повернена суб’єкту держсектору, який надав ці кошти, тощо), не була використана і не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду

3420

Вплив зміни валютних
курсів на залишок
коштів

Сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках або зі знаком «–») залишку грошових коштів унаслідок перерахунку інвалюти в разі зміни валютних курсів протягом звітного періоду

7411, 8411,
2212, 2311

3425

Залишок коштів
на кінець року

Різниця між сумами грошових надходжень і використаних коштів, відображених у рядках 3405, 3400, 3410, 3415 та 3420 Звіту. Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного періоду

22, 23

Довідково треба навести інформацію про операції в натуральній формі:

 • у рядку «Надходження в натуральній формі» – безплатне отримання активів, послуг (робіт) у грошовому виразі;
 • рядку «Витрати в натуральній формі» – витрачання активів, послуг (робіт) у натуральній формі в грошовому виразі.

Увага! Відповідно до Порядку № 307 рядки 3020, 3025, 3040, 3126, та 3385 розпорядниками бюджетних коштів не заповнюються.

Заповнення Звіту про власний капітал (форма № 4-дс)

У Звіті про власний капітал (додаток 4 до НП(С)БОДС 101) (далі – Звіт) відображаються зміни в складі власного капіталу суб’єкта держсектору протягом звітного періоду (п. 4 розд. І НП(С)БОДС 101).

У Звіті наводиться інформація за однойменними рахунками класу 5:

 • про суми власного капіталу на початок і на кінець звітного періоду;
 • збільшення або зменшення залишку власного капіталу на початок року внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін у порядку, передбаченому відповідними НП(С)БОДС;
 • зміни в складі та сумі власного капіталу, пов’язані з наданням або вилученням активів за рішенням власника;
 • збільшення або зменшення власного капіталу внаслідок переоцінювання ОЗ та інших активів у порядку, установленому відповідними НП(С)БОДС.

Статті у Звіті розкриваються в розрізі таких складових:

 • унесений капітал (субрахунок 5111);
 • капітал у дооцінках (субрахунки 5311, 5312);
 • фінансовий результат (субрахунок 5512);
 • капітал у підприємствах (субрахунки 5211–5213);
 • резерви (розпорядниками не заповнюється);
 • цільове фінансування (субрахунок 5411).

У табл. 2 покажемо, яка саме інформація підлягає відображенню у Звіті.

Таблиця 2

Код рядка

Найменування
рядка

Що відображається

1

2

3

4000

Залишок
на початок року

Суми власного капіталу на початок року (нескоригований залишок)


4010

Коригування:
– зміна облікової
політики

Суми коригувань, передбачених НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», та інші зміни фінрезультату (коригування результату виконання кошторису на суму витрат, які включаються до первісної вартості ОЗ, тощо)

4020

– виправлення помилок

4030

– інші зміни

4090

Скоригований залишок
на початок року

Залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань


4100

Переоцінка активів:

– дооцінка (уцінка)
основних засобів

Суми дооцінок (уцінок) ОЗ, незавершених капітальних інвестицій, НА і ДБА протягом звітного періоду, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством

4110

– дооцінка (уцінка)
незавершених
капітальних інвестицій

4120

– дооцінка (уцінка)
нематеріальних активів

4130

– дооцінка (уцінка)
довгострокових
біологічних активів

4200

Профіцит/дефіцит
за звітний період

Сума профіциту або дефіциту за звітний період зі Звіту про фінансові результати

4210

Збільшення капіталу
в підприємствах

Дані про збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання до сфери управління суб’єкта держсектору підприємств державного, комунального секторів економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта держсектору, та придбання фінансових інвестицій

4220

Зменшення капіталу
в підприємствах

Дані про зменшення капіталу в підприємствах унаслідок операцій із вилучення зі сфери управління суб’єкта держсектору підприємств державного, комунального секторів економіки, зменшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта держсектору, та вибуття фінансових інвестицій

4290

Інші зміни в капіталі

Інші зміни в складі власного капіталу суб’єкта держсектору, не вказані у рядках 4010–4030 Звіту

4300

Разом змін у капіталі

Підсумок змін у складі власного капіталу суб’єкта держсектору за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 4100–4290 Звіту

4310

Залишок на
кінець року

Сума, визначена з огляду на скоригований залишок капіталу на початок року (ряд. 4090) і підсумки змін у капіталі (ряд. 4300)

Табл. 1 яка саме інформація відображається у Звіті.doc
Завантажити
Табл. 2 яка саме інформація підлягає відображенню у Звіті.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали