Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Чи включаються години варіативної складової навчального плану до норми годин на ставку?

21.09.2021 4912 0 0

Кадри

Чи включаються години варіативної складової навчального плану до норми педнавантаження – 18 год/тиждень на ставку зарплати вчителя? Чи правомірним є зменшення педнавантаження через зменшення в школі годин варіативної частини навчального плану?

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою КМУ від 23.11.11 р. № 1392, Базовий навчальний план складається з інваріантної та варіативної складових.

Варіативність організації навчання, а також наявність в учнів можливості обирати курси залежно від власних пізнавальних здібностей дають змогу застосовувати особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи.

Інваріантна складова Базового навчального плану формується на державному рівні і є обов’язковою для реалізації в усіх навчальних закладах, що дають повну загальну середню освіту.

Варіативна складова Базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього закладу здійснюється з урахуванням установленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин інваріантної та варіативної складових і можливості у процесі вивчення окремих предметів поділу класу на групи.

Навчальні плани закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня затверджено наказом МОН від 20.04.18 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».

Навчальний план для 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Державного стандарту для його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Навчальні плани закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затверджено наказом МОН від 20.04.18 р. № 405 «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Типовою програмою установлено, що варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладами загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) самостійно з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливостей регіону, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

У листі МОН від 28.08.21 р. № 1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році» зазначено, що 2021/2022 навчального року освітній процес у ЗЗСО організовується відповідно до Законів від 16.01.20 р. № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон № 463), від 05.09.17 р. № 2145-VIII «Про освіту», інших актів законодавства та освітньої програми закладу освіти з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Передбачено, що в навчальному плані освітньої програми ЗЗСО має бути конкретизовано розподіл годин на вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) інваріантного та варіативного складників (обов’язкових для вивчення та за вибором).

ЗЗСО на основі типової освітньої програми складають щороку робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова загальної середньої освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу. Кількість годин варіативної складової робочого навчального плану ЗЗСО має відповідати Базовому навчальному плану та Типовій освітній програмі.

Навчальне навантаження між учителями та іншими педпрацівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, далі – Інструкція № 102).

Відповідно до ч. 5 ст. 24 Закону № 463 розподіл педнавантаження в закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства. Педнавантаження педпрацівника закладу освіти обсягом менше норми, передбаченої цією статтею, установлюється за його письмовою згодою.

Місячна зарплата педпрацівників установ освіти ЗЗСО визначається шляхом множення ставки зарплати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень (п. 68 Інструкції № 102). Установлена під час тарифікації зарплата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (зокрема, й під час канікул).

Погодинна оплата вчителів допускається лише в разі оплати годин заміщення тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин учителів, яке тривало не більш як два місяці, а також у разі оплати працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педроботи (п. 73 Інструкції № 102). Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педпрацівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педнавантаження в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції, за тарифікацією.

Оскільки складовими навчальних планів ЗЗСО є години інваріантної та варіативної складових, норма годин на ставку вчителя включає всі години навчальних планів, оплата проведення яких здійснюється за тарифікацією.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які обов’язково фінансуються з бюджету з урахуванням установленої Базовим навчальним планом сумарної кількості годин цих його складових.

Коментарі до матеріалу