Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Переоцінка основних засобів

29.09.2022 368 0 0


У консультації розповімо, як проводити дооцінку та уцінку основних засобів (далі – ОЗ) та як розрахувати індекс переоцінки.


Загальні положення про переоцінку

Відповідно до п. 3 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121 за рішенням суб’єкта держсектору об’єкт ОЗ може бути переоцінений, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу. Згідно із Законом від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ справедлива вартість визначається суб’єктами оціночної діяльності.

Під час проведення переоцінки слід дотримуватися таких правил:

Правило 1. У разі переоцінки об’єкта ОЗ на ту ж дату треба переоцінити всі об’єкти групи ОЗ, до якої належить цей об’єкт. Нагадаємо, група ОЗ – це сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об’єктів ОЗ.

Правило 2. Порогом суттєвості для проведення переоцінки ОЗ є величина, що дорівнює 10%-вому відхиленню залишкової вартості об’єкта ОЗ від його справедливої вартості.

Правило 3. Переоцінка ОЗ тієї групи, об’єкти якої вже було переоцінено, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їхня залишкова вартість на річну дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої.

Правило 4. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється за методом, визначеним п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121.

Приклад 1

Первісна дооцінка ОЗ

У зв’язку із суттєвим (понад 10 %) відхиленням залишкової вартості будівлі, що обліковується на балансі закладу освіти, від її справедливої вартості керівник установи прийняв рішення про переоцінку цього об’єкта. Рішення було погоджено з Міністерством освіти і науки (далі – МОН).

Для визначення справедливої вартості установа звернулася до суб’єкта оціночної діяльності. Висновок оцінювача відображено у звіті про оцінку майна.

Вихідні дані для розрахунку суми дооцінки будівлі та результатів її проведення такі:

 • первісна вартість будівлі – 800 000 грн;
 • сума нарахованого зносу – 520 000 грн;
 • залишкова вартість будівлі – 280 000 грн (800 000 грн – 520 000 грн);
 • справедлива вартість згідно зі звітом про оцінку майна – 320 000 грн.

На підставі цих даних розрахуємо:

 • індекс переоцінки для дооцінки будівлі:

320 000 грн : 280 000 грн = 1,143;

 • переоцінену (первісну) вартість будівлі:

800 000 грн х 1,143 = 914 400 грн;

 • переоцінену суму зносу:

520 000 грн х 1,143 = 594 360 грн;

 • переоцінену залишкову вартість будівлі:

914 400 грн – 594 360 грн = 320 040 грн.

Розрахуємо результати дооцінки:

 • первісна вартість:

800 000 грн – 914 400 грн = 114 400 грн;

 • сума зносу:

520 000 грн – 594 360 грн = 74 360 грн;

 • залишкова вартість:

280 000 грн – 320 040 грн = 40 040 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО*

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено результати дооцінки будівлі в сумі:

– дооцінки первісної вартості

Звіт про оцінку майна,
акт переоцінки ОЗ**

1710135311114 400

– коригування суми зносу

5311

1411

74 360

* МО – меморіальний ордер.
** Форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.

_______

Облікові фішки

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта ОЗ визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта на індекс переоцінки. Цей індекс обчислюється діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Відповідно до п. 7 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121 сума дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ суб’єктом держсектору зараховується до капіталу в дооцінках.

Облік ведеться на рахунку 53 «Капітал у дооцінках», який призначено для обліку та узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством. За кредитом цього рахунка відображається збільшення капіталу в дооцінках, за дебетом – зменшення капіталу в дооцінках або віднесення на фінансовий результат.

Рахунок 53 має такі субрахунки:

 • 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;

 • 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів»;

Приклад 2

Уцінка ОЗ суб’єкта держсектору

У зв’язку із суттєвим (понад 10 %) відхиленням залишкової вартості 20 комп’ютерних комплексів, що обліковуються на балансі закладу освіти, від їх справедливої вартості керівник установи прийняв рішення про переоцінку таких об’єктів. Рішення було погоджено з МОН.

Для визначення справедливої вартості установа звернулася до суб’єкта оціночної діяльності. Висновок оцінювача відображено у звіті про оцінку майна.

Вихідні дані для визначення суми уцінки комплексу та результатів її проведення такі:

 • первісна вартість комплексу – 12 000 грн;
 • сума нарахованого зносу – 4 000 грн;
 • залишкова вартість комплексу – 8 000 грн (12 000 грн – 4 000 грн);
 • справедлива вартість згідно зі звітом про оцінку майна – 6 000 грн.

Розрахунок уцінки проведемо для одного комп’ютерного комплексу.

На підставі наявних даних визначимо:

 • індекс переоцінки для уцінки комплексу:

6 000 грн : 8 000 грн = 0,75;

 • переоцінену (первісну) вартість комплексу:

12 000 грн х 0,75 = 9 000 грн;

 • переоцінену суму зносу:

4 000 грн х 0,75 = 3 000 грн;

 • переоцінену залишкову вартість комплексу:

9 000 грн – 3 000 грн = 6 000 грн.

Розрахуємо результати уцінки:

 • первісна вартість:

12 000 грн – 9 000 грн = 3 000 грн;

 • знос:

4 000 грн – 3 000 грн = 1 000 грн;

 • залишкова вартість:

8 000 грн – 6 000 грн = 2 000 грн.

Відобразимо ці операції в обліку:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено результати уцінки комп’ютерного комплексу в сумі:

– коригування суми зносу

Звіт про оцінку
майна,
акт переоцінки ОЗ

17141110141 000

– різниці залишкової вартості

8411

1014

2 000

2

Закрито рахунок витрат наприінці звітного періоду

Бухгалтерська
довідка

17

5511

8411

2 000

_______

Облікові фішки

Відповідно до п. 7 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121 сума уцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ відноситься до складу витрат звітного періоду.

Приклад 3

Дооцінка раніше уціненого ОЗ

Керівник закладу освіти прийняв рішення про проведення дооцінки комп’ютерних комплексів, які раніше були уцінені. Їхня первісна (уцінена) вартість – 6 000 грн, сума нарахованого зносу – 1 000 грн, залишкова вартість – 5 000 грн. Справедлива вартість на дату переоцінки – 7 000 грн. Сума уцінки комп’ютерного комплексу, яка в попередніх періодах була включена до витрат, становить 3 000 грн.

Визначимо:

 • індекс переоцінки для дооцінки комплексу:

7 000 грн : 5 000 грн = 1,4;

 • переоцінену (первісну) вартість комплексу:

6 000 грн х 1,4 = 8 400 грн;

 • переоцінену суму зносу:

1 000 грн х 1,4 = 1 400 грн;

 • переоцінену залишкову вартість комплексу:

8 400 грн – 1 400 грн = 7 000 грн.

Розрахуємо результати дооцінки:

 • первісна вартість:

8 400 грн – 6 000 грн = 2 400 грн;

 • знос:

1 400 грн – 1 000 грн = 400 грн;

 • залишкова вартість:

7 000 грн – 5 000 грн = 2 000 грн.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено результати дооцінки комп’ютерного комплексу, раніше уціненого, в сумі:

– дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

Звіт про оцінку майна,
акт переоцінки ОЗ

17101474112 400

– коригування суми зносу ОЗ

1411

1014

400

2

Закрито рахунок доходів наприінці звітного періоду

Бухгалтерська
довідка

17

7411

5511

2 400

_______

Облікові фішки

Сума попередньо визнаних витрат при уцінці перевищує проведену дооцінку. Зарахування до капіталу суми перевищення не буде через відсутність такого перевищення.

Якщо до проведення дооцінки була здійснена уцінка об’єкта ОЗ, то сума його дооцінки визнається доходами суб’єкта держсектору, що не перевищують суму зазначеної уцінки, із зарахуванням суми перевищення до капіталу в дооцінках звітного року (п. 8 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121).

Приклад 4

Уцінка раніше дооціненого ОЗ

Заклад освіти проводить уцінку будівлі, яка раніше була дооцінена. Сума дооцінки залишкової вартості будівлі дорівнює 114 400 грн. Первісна (переоцінена) вартість будівлі – 914 400 грн. Сума нарахованого зносу – 594 360 грн. Переоцінена залишкова вартість будівлі – 320 040 грн. Справедлива вартість на дату переоцінки – 200 000 грн.

Визначимо:

 • індекс переоцінки для уцінки будівлі:

200 000 грн : 320 040 грн = 0,62;

 • переоцінену (первісну) вартість будівлі:

914 400 грн х 0,62 = 566 928 грн;

 • переоцінену суму зносу:

594 360 грн х 0,62 = 368 503,20 грн;

 • переоцінену залишкову вартість будівлі:

566 928,00 грн – 368 503,20 грн = 198 424,80 грн.

Розрахуємо результати уцінки:

 • первісна вартість:

914 400 грн – 566 928 грн = 347 472 грн.

 • знос:

594 360,00 грн – 368 503,20 грн = 225 856,80 грн.

 • залишкова вартість:

320 040,00 грн – 198 424,80 грн = 121 615,20 грн.

 • сума перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта:

347 472,00 грн – 114 400,00 грн – 225 856,80 грн = 7 215,20 грн.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн)


з/п

Зміст операції

Первинні
документи

№ МО

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено результати уцінки раніше дооціненої будівлі в сумі:

– коригування суми зносу

Звіт про оцінку
майна,
акт переоцінки ОЗ

1714111013225 856,80

– уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311

1013

114 400,00

– перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

8411

1013

7 215,20

2

Закрито рахунок витрат наприінці звітного періоду

Бухгалтерська
довідка

17

5511

8411

7 215,20

_______

Облікові фішки

Якщо у звітному році до проведення уцінки відбулася дооцінка об’єкта ОЗ, то сума його уцінки зараховується у зменшення капіталу в дооцінках, але не більше суми дооцінки, із включенням різниці до складу витрат звітного періоду (п. 8 розд. ІІІ НП(С)БОДС 121).

Первісна дооцінка ОЗ. Приклад 1.doc
Завантажити
Уцінка ОЗ суб’єкта держсектору. Приклад 2.doc
Завантажити
Дооцінка раніше уціненого ОЗ. Приклад 3.doc
Завантажити
Уцінка раніше дооціненого ОЗ. Приклад 4.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу