Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Безоплатно отримані ІНМА: оприбуткування та списання

29.09.2022 731 0 1


Розглянемо, як оприбутковувати, обліковувати та списувати безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи (далі – ІНМА), що призначені для науково-дослідних робіт або є об’єктами наукових досліджень.


Інші необоротні матеріальні активи

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.13 р. № 1203 (далі – План рахунків № 1203), наявність та рух ІНМА, не відображених у складі основних засобів (далі – ОЗ) на рахунку 10 «Основні засоби», обліковується на субрахунках рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (музейні та бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, інвентарна тара, необоротні матеріальні активи спеціального призначення, природні ресурси).

До складу таких ІНМА також включаються матеріали, отримані зі складу в лабораторію або в інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об’єктами наукових досліджень. Тобто ці необоротні матеріальні активи мають певне призначення й використовуються для виконання певних робіт. Облік таких матеріалів ведеться на субрахунку 1118 «Інші необоротні матеріальні активи».

Придбання ІНМА за плату

Бюджетні установи відображають операції з отримання коштів цільового фінансування на придбання (створення) необоротних активів за кредитом субрахунка 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів». На цьому субрахунку також відображається вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування суми поточних витрат, які згідно з п. 4 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» включаються до вартості об’єкта необоротних активів. Суми грошових коштів, які надходять на рахунки в органах Казначейства для придбання бюджетною установою необоротних активів, відображаються на субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки».

Усі витрати на придбання ІНМА, які включаються до їх первісної вартості згідно з п. 5 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та п. 3 розд. ІІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11), до введення необоротних активів в експлуатацію обліковуються у складі капітальних інвестицій та відоб-ражаються на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

У разі введеня таких об’єктів в експлуатацію всі видатки, накопичені на субрахунку 1312, списуються на підставі акта введення в експлуатацію об’єкта ІНМА. Тоді зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу ІНМА відображається за Дт субрахунка 1118 «Інші необоротні матеріальні активи» та Кт субрахунка 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Одночасно відображається збільшення суми внесеного капіталу внаслідок оприбуткування активів розпорядником бюджетних коштів за Дт субрахунка 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» та Кт субрахунка 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів».

На суму поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта ІНМА відповідно до п. 5 НП(С)БОДС 121, збільшується фінансування заходів цільового призначення та одночасно ці суми вилучаються з доходів звітного періоду (за Дт 7011 «Бюджетні асигнування» з Кт 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»).

Суми ПДВ, сплачені під час придбання необоротних матеріальних активів, бюджетні установи – неплатники ПДВ включають до первісної вартості таких об’єктів (п. 5 розд. ІІ НП(С)БОДС 121, п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11). В обліку бюджетної установи, що є платником ПДВ, сума ПДВ входить до податкового кредиту.

Безоплатне отримання ІНМА від фізичних та юридичних осіб

Первісною вартістю ІНМА, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою, передбачених п. 5 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та п. 3 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11.

Нагадаємо, що до витрат, пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою, належать:

 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ІНМА;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням (створенням) ІНМА (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові держсектору);
 • витрати зі страхування ризиків доставки ІНМА;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісною вартістю ІНМА, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат (за кодами КЕКВ), пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою (п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 121, п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11).

Безоплатно отримані активи, послуги (роботи) в бухобліку для бюджетних установ є доходами від необмінних операцій.

Безоплатно отримані активи, послуги (роботи) в бухобліку для бюджетних установ є доходами від необмінних операцій (пп. 1.2, 3.6 НП(С)БОДС 124 «Доходи»). Планом рахунків № 1203 для бухобліку й узагальнення інформації про доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт) для бюджетних установ передбачено субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Аналітичний облік за субрахунком 7511 ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів:

 • 25020100 «Благодійні внески, гранти та да­рунки»;
 • 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб».

Амортизація ІНМА

Порядок нарахування амортизації на ІНМА визначено в п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121 та п. 6 розд. V Методрекомендацій № 11.

Амортизація ІНМА нараховується в першому місяці передачі його у використання в розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості – у місяці списання ІНМА з балансу.

Амортизація необоротних матеріальних активів, зазначених у пп. 3.2 (крім пп. 3.2.7) розд. II НП(С)БОДС 121, нараховується в першому місяці передання у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості – у місяці списання його з балансу (п. 7 розд. IV НП(С)БОДС 121).

Для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію та суму зносу (накопичену амортизацію) ІНМА згідно із Планом рахунків № 1203 призначено рахунок 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Суми нарахованих амортизаційних відрахувань ОЗ (у т. ч. ІНМА) відображаються на субрахунках 8014, 8114 «Амортизація».

Приклад 1

Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА від юрособи

Національний університет отримав безоплатно від юридичної особи для проведення науково-дослідних робіт центрифугу лабораторну СМ-3. Обладнання передано як спонсорська допомога.

У супровідних документах зазначено ціну центрифуги – 6 900 грн.

Первісну вартість центрифуги визначено за її справедливою (ринковою) вартістю – 6 900 грн.

Строк корисного використання центрифуги – 10 років.

Ліквідаційна вартість – 0 грн.

Центрифугу введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію ОЗ від 21.12.21 р.

Витрати на транспортування центрифуги становлять – 120 грн (у т. ч. ПДВ – 20 грн).

Про надходження доходів у вигляді безоплатно отриманого об’єкта ІНМА національний університет подав до органу Держказначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

В обліку бюджетної установи зазначені операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

№ МО*

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано безоплатно отриману центрифугу

6

Прибутково-видаткова накладна
(типова форма № СЗ-1**),
акт введення в експлуатацію ОЗ

1118

6211

6 900

2

Отримано асигнування на оплату транспортних послуг

2, 14

Виписка
з реєстраційного рахунка

2313

7011

120

3

Перераховано кошти на оплату транспортних послуг за доставку обладнання (КЕКВ 2240)

2

6211

2313

120

4

Відображено витрати на оплату транспортних послуг за доставку центрифуги

6

Акт виконаних
послуг (робіт)

1312

6211

100

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

6311

6211

20

* Меморіальний ордер.
** Затверджено наказом Мінстату від 11.02.96 р. № 67.

5

Включено вартість витрат на транспортування до первісної вартості центрифуги

17

Акт введення
в експлуатацію ОЗ

1118

1311

100

6

Відображено дохід від безоплатно отриманої центрифуги

14

Бухгалтерська довідка

2313

7511

6 900

7

Відображено збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманої центрифуги

14

Бухгалтерська довідка

7511

5111

6 900

8

Відображено касові видатки

2, 6

Бухгалтерська довідка

6211

2313

6 900

9

Нараховано амортизацію на безоплатно отриману центрифугу

[(6 900 + 100) х 50 %]

17

Розрахунок амортизації
ІНМА*

8014

1411

3 500

Водночас проведено другий запис

5111

7511

3 500

10

У кінці звітного періоду закрито рахунки:

– доходів

17

Бухгалтерська довідка70115511120

7511

5511

6 900

– витрат

5511

8014

3 500

* Форму затверджено наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.

Безоплатне отримання ІНМА від бюджетних установ

Первісна вартість ІНМА, отриманих бюджетною установою безоплатно від суб’єктів держсектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ІНМА суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат (за кодами КЕКВ), пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою, з наведенням нарахованої суми зносу.

Якщо немає достовірної інформації щодо первісної вартості ІНМА, то вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання ІНМА, оцінка яких проводиться відповідно до ст. 7 Закону від 12.07.01 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні (п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 121).

Приклад 2

Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА від суб’єкта держсектору

Національний університет отримав безоплатно від бюджетної установи – НДІ для проведення науково-дослідних робіт дозатор ДПОП-1-5-50 мкл.

Первісна вартість дозатора, зазначена в супровідних документах, становить 7 200 грн.

Сума зносу 50 % – 3 600 грн.

Установлено строк корисного використання дозатора – 10 років.

Ліквідаційна вартість – 0 грн.

Витрати на транспортування здійснено НДІ.

Дозатор уведено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію від 21.12.21 р.

Про надходження доходів у вигляді безоплатно отриманого об’єкта ІНМА національний університет подав до органу Держказначейства Довідку про надходження в натуральній формі.

В обліку бюджетної установи зазначені операції відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

МО

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Оприбутковано безоплатно отриманий дозатор

6

Акт
приймання передачі ОЗ

1118

6211

7 200

2

Відображено дохід від безоплатно отриманого дозатора

2, 14

Бухгалтерська довідка

2313

7511

7 200

3

Збільшено власний капітал на суму безоплатно отриманого дозатора

17

Бухгалтерська довідка

7511

5111

7 200

Відображено суму зносу 50 %

Розрахунок
амортизації ІНМА

5111

1412

3 600

4

Відображено касові видатки

2, 6

Бухгалтерська довідка

6211

2313

7 200

Внутрішнє переміщення ІНМА

Вартість ІНМА, отриманих безоплатно від суб’єктів держсектору за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами держвласності, також визначається за правилами, установленими в п. 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 та в п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій № 11.

Тобто первісна вартість таких ІНМА дорівнює первісній (переоціненій) вартості ІНМА суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат, пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання, або визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання ІНМА.

ІНМА передаються разом із первинними документами (чи їх копіями) або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання ІНМА.

У разі введення в експлуатацію ІНМА збільшується сума внесеного капіталу (субрахунок 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів». Субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів», передбачений для обліку коштів для цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, не застосовується.

Для бюджетних установ безоплатно отримані активи за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності, не є доходами згідно з визначеннями НП(С)БОДС 124. Тому субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями» для відображення отримання ІНМА також не застосовується.

Приклад 3

Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА за операціями з внутрішнього переміщення

Медичний коледж отримав безоплатно від Національного медичного університету для проведення науково-дослідних робіт проточну кювету.

Первісна вартість кювети, зазначена в супровідних документах, становить 6 500 грн.

Сума зносу 50 % – 3 250 грн.

Строк корисного використання кювети встановлено 10 років.

Ліквідаційна вартість – 0 грн.

Витрати на транспортування здійснено транспортом медичного університету.

Кювету введено в експлуатацію на підставі Акта введення в експлуатацію ОЗ від 21.12.21 р.

Довідка про надходження в натуральній формі до органу Держказначейства не подається, оскільки внаслідок здійснення операцій з отримання ІНМА дохід не виникає.

В обліку бюджетної установи зазначені операції відображаються так:

(грн)

№ з/п

Зміст операції

МО

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

Національний медичний університет

1

Передано безоплатно кювету

9

Акт внутрішнього переміщення ОЗ*

5111

1118

6 500

2

Списано суму зносу

9

Розрахунок амортизації ІНМА

5512

1412

3 250

Медичний коледж

1

Оприбутковано безоплатно отриману кювету

17

Акт внутрішнього переміщення ОЗ

1118

5111

6 200

Відображено суму зносу 50 %

ІНМА

1412

5512

3 100

* Форму затверджено наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818.

Вибуття ІНМА

Об’єкт ІНМА перестає визнаватися активом та підлягає вибуттю (списанню з балансу) у зв’язку з ліквідацією, продажем, безоплатною передачею, нестачею, невідповідністю критеріям визнання активом (п. 1 розд. ІV НП(С)БОДС 121, п. 1 розд. VІІІ Методрекомендацій № 11).

ІНМА, що не можуть бути відчужені, безоплатно передані або якщо вони морально чи фізично зношені та не придатні для подальшого використання суб’єктом держсектору, підлягають списанню.

Водночас ІНМА, виявлені під час інвентаризації як нестача, списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства. Якщо винні особи не встановлені, ІНМА зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття провадження справи згідно із законодавством (п. 3 розд. VІІІ Методрекомендацій № 11).

Списуються ІНМА з балансу за правилами, установленими в Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженому постановою КМУ від 08.11.07 р. № 1314.

У бухгалтерському обліку операції з вибуття об’єкта ІНМА відображаються згідно з п. 1.29 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.15 р. № 1219.

Під час списання ІНМА списується сума нарахованого на дату його вибуття зносу та вартість об’єкта. Матеріали, отримані внаслідок списання ІНМА, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухобліку запасів.

Не придатні для використання матеріали оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих унаслідок списання ОЗ, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб’єкта держсектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації (п. 5 розд. VI НП(С)БОДС 121, п. 9 розд. VIІI Методрекомендацій № 11).

Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спецфонду суб’єкта держсектору та відображається в обліку на субрахунку 7211 «Дохід від реалізації активів».

Приклад 4

Списання бюджетною установою ІНМА

Медичний коледж списує об’єкт ІНМА – проточну кювету. Первісна вартість кювети становить 6 500 грн. Сума зносу 50 % – 3 250 грн.

В обліку бюджетної установи зазначені операції відображаються так:

(грн)


з/п

Зміст операції

МО

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

1

Списано з балансу кювету проточну:

– нараховано решту 50 % амортизації у місяці списання кювети з балансу


17


Розрахунок
амортизації ІНМА


8014


1412


3 250

– списано вартість кювети

9

Акт списання ОЗ
(часткової ліквідації)

1412

1118

7 200

2

Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість кювети

17

Бухгалтерська довідка

5111

5512

7 200

Висновки

 1. Науково-дослідні інститути, заклади вищої освіти отримують в лабораторію або свої структурні підрозділи матеріали для проведення науково-дослідних робіт або наукових досліджень, які використовуються неодноразово або тривалий час. Такі матеріали включаються до складу ІНМА, облік яких ведеться на субрахунку 1118 «Інші необоротні матеріальні активи».
 2. Для придбання бюджетною установою ІНМА на рахунки в органах Казначейства (субрахунок 2313 «Реєстраційні рахунки») надходять суми коштів цільового фінансування (субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів).
 3. Усі витрати бюджетної установи на придбання ІНМА обліковуються у складі капітальних інвестицій (субрахунок 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи») та включаються до складу ІНМА (субрахунок 1118 «Інші необоротні матеріальні активи») під час уведеня їх в експлуатацію.
 4. Первісна вартість ІНМА, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), визначається за їх справедливою вартістю на дату отримання або згідно з відповідними первинними документами з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ІНМА до стану, придатного для використання.
 5. Первісна вартість ІНМА, отриманих бюджетною установою за операціями з внутрішнього переміщення, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ІНМА суб’єкта держсектору, що їх передав, з урахуванням витрат, пов’язаних з доведенням ІНМА до стану, в якому вони придатні для використання, або визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання ІНМА.
 6. Амортизація ІНМА нараховується в першому місяці передання у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості – у місяці списання його з балансу.
 7. Під час списання ІНМА списується сума нарахованого на дату його вибуття зносу та вартість об’єкта.
Приклад 1. Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА від юрособи.doc
Завантажити
Приклад 2. Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА від суб’єкта держсектору.doc
Завантажити
Приклад 3. Безоплатне отримання бюджетною установою ІНМА за операціями з внутрішнього переміщення.doc
Завантажити
Приклад 4. Списання бюджетною установою ІНМА.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу