Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Спільна робота близьких родичів

Анна Лобатюк

09.10.2015 29873 26 1

Ця консультація спрямована на те, щоб розібратися, чи встановлене обмеження спільної роботи родичів та чи буде робота родичів, один з яких підпорядковується іншому, порушенням трудового чи антикорупційного законодавства. Зазначені питання ми розглянемо на прикладі бухгалтерської служби, яку очолює головний бухгалтер – мати одного з бухгалтерів цієї служби.

Обмеження спільної роботи родичів

Якщо в установі працюють близькі родичі чи свояки, доцільно не допускати, щоб при виконанні трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковувались або були підконтрольні один одному. Порядок запровадження такого обмеження для установ та організацій державної форми власності встановлюється законодавством. Власники ж підприємств інших форм власності запроваджують такі обмеження на свій розсуд.

Основним законодавчим актом, що регулює трудові правовідносини, є КЗпП. У ч. 1 ст. 251 КЗпП визначено, що близькими родичами чи свояками є батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри й діти подружжя. Згаданий перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. Отже, ним і слід керуватись у разі запровадження обмеження роботи близьких родичів чи свояків у державній установі, організації.

У п. 16 чинної на сьогодні постанови РНК УРСР від 04.06.33 р. «Про суміщення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» (у редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 р.№ 593) передбачено заборону спільної служби на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою у близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного з них іншому.

Отже, робота бухгалтером доньки в безпосередньому підпорядкуванні своєї матері, яка обіймає посаду головного бухгалтера в бюджетній організації, є прямим порушенням законодавства.

Норми антикорупційного законодавства щодо спільної роботи близьких родичів

Застосування обмежень щодо роботи працівника, у безпосередньому підпорядкуванні якого перебувають близькі йому особи, або якщо він сам безпосередньо підпорядкований таким особам, які містяться в антикорупційному законодавстві, розглянемо на конкретних ситуаціях.

Ситуація 1

Головний бухгалтер очолює бухгалтерську службу в апараті державного органу чи органу місцевого самоврядування, а одним із бухгалтерів, які підпорядковуються йому, є його донька.

Питання вирішується так.

Відповідно до ст. 9 Закону від 07.04.11 р. № 3206-VІ «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206) не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, зазначені в пп. «а», «в»–«ж» п. 1 та ч. 1 ст. 4 цього Закону. До таких осіб, зокрема, належить і головний бухгалтер, який працює в державному органі чи органі місцевого самоврядування та отримує заробітну плату за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Згідно зі ст. 19 Закону № 3206 вищезгадані особи зобов’язані:

  • уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
  • повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Тобто головний бухгалтер повинен повідомити роботодавця, який його прийняв на роботу (особу, яка підписала наказ про призначення на посаду), про наявність конфлікту інтересів, а саме про факт роботи доньки у його підпорядкуванні.

Під конфліктом інтересів розуміється суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Наприклад, головний бухгалтер (мати) планує виплатити бухгалтеру (своїй доньці) премію удвічі більшу, ніж іншим працівникам, тоді як обсяг та якість виконуваної роботи всіх бухгалтерів однакові. Це й буде прикладом конфлікту інтересів.

За неповідомлення особою безпосереднього керівника про виникнення конфлікту інтересів доведеться відповідати – ст. 1727 КУпАП передбачає штраф у розмірі від 170 до 2 550 грн.

Звертаємо увагу: передбачені законодавством обмеження спільної роботи родичів стосуються виключно посад безпосередньої підпорядкованості, підконтрольності або підлеглості.

Отже, у нашій ситуації, щоб уникнути порушень, доньку можна перевести на роботу до іншого структурного підрозділу – відділу, управління, департаменту тощо. У разі непереведення подальша робота в такому безпосередньому підпорядкуванні класифікуватиметься як порушення законодавства.

Ситуація 2

Головний бухгалтер очолює бухгалтерську службу бюджетного закладу (школи, дитсадка, будинку культури тощо), а одним із бухгалтерів, які підпорядковуються йому, є його донька.

Питання вирішується по-іншому.

Насамперед наголосимо, що згідно з нормою пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 3206 головний бухгалтер державного закладу належить до юридичних осіб публічного права, а згідно з п. 3 ч. 1 цієї статті – ще й до тих, хто обіймає посади, пов‘язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов‘язків, тобто однозначно є суб‘єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Ознаки юридичної особи публічного права полягають в особливостях порядку та суб‘єктів її створення. А саме, як установлено ст. 81 Цивільного кодексу (далі – ЦК), така особа створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АР Крим або органу місцевого самоврядування (ідеться про навчальний заклад, заклад охорони здоров’я, культури тощо, які діють з метою забезпечення публічних інтересів та потреб значної кількості людей, див. п. 3 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.13 р. № 223-558/0/4-13).

Підтвердженням належності посади головного бухгалтера до суб‘єктів відповідальності є виконання ним організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов‘язків, про що наголошує Мін’юст у своїх роз‘ясненнях та листах від 12.10.11 р. № 612-0-2-11/11 і від 10.07.12 р. Нагадаємо: виконання головним бухгалтером організаційних функцій з ведення бухгалтерського обліку, ряду керівних та контрольних функцій передбачено Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59.

У свою чергу, службові особи, які обіймають, зокрема, в установах чи організаціях посади, пов‘язані з виконанням вищезгаданих обов‘язків, можуть бути покарані за зловживання владою або службовим становищем (п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу). На це звертає увагу Мін’юст у листі від 11.03.14 р. № 1050-0-4-14-1111 (див. на с. 16 цього номера).

Окрім того, професійна назва роботи «головний бухгалтер» (код 1231) згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327, належить до такого професійного угрупування, як «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники».

Отже, законодавство прямо наголошує на тому, що головні бухгалтери державних закладів є суб‘єктами відповідальності за корупційні правопорушення, і тому в наведеній ситуації подальша робота доньки в безпосередньому підпорядкуванні матері – головного бухгалтера суперечить законодавству і хтось із них має звільнити обійману посаду чи перейти на іншу.

Ситуація 3

Головний бухгалтер очолює централізовану бухгалтерію, що обслуговує розташовані на території певного населеного пункту заклади, а одним із бухгалтерів, які підпорядковуються йому, є його донька.

Питання вирішується так.

На сьогодні немає типового положення про централізовану бухгалтерію, і тому не визначено ні повноважень, ні функцій цієї структури та її працівників, ні інших організаційних питань. Не визначено на законодавчому рівні також статусу централізованої бухгалтерії як юридичної особи.

На практиці централізовані бухгалтерії створюються при структурних підрозділах місцевих державних адміністрацій, міністерств та республіканських комітетів АР Крим, органів місцевого самоврядування, а також в інших установах та організаціях. Виходячи з такої організаційної структури, установлено й умови оплати праці працівників цих бухгалтерій (див. розд. ХІ постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

При цьому централізована бухгалтерія не входить до штатного розпису структурних підрозділів державних органів чи органів місцевого самоврядування. Крім того, при переведенні або призначенні на посаду до працюючих в них працівників не застосовується спеціальна перевірка, передбачена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Також вони не приймають присягу посадової особи органу місцевого самоврядування або державного службовця, посада не є виборною, призначення на неї за конкурсом не здійснюється.

Посада бухгалтера чи головного бухгалтера цієї структури не віднесена до категорій посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. Це підтверджується листом Мінфіну від 29.03.10 р. № 31-18040-04-9/6616, де прямо зазначено: функції та повноваження працівників з питань обліку та звітності, які працюють у централізованих бухгалтеріях, не є функціями державних органів та органів місцевого самоврядування, а отже, час такої роботи не повинен зараховуватися до стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

За аналогією з головним бухгалтером школи, лікарні, закладу соціального захисту населення, на керівника централізованої бухгалтерії покладаються функції щодо: організації роботи з ведення бухгалтерського обліку, забезпечення виконання покладених на службу завдань; здійснення керівництва діяльністю цієї служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов‘язків між її працівниками; здійснення численних функцій контролю тощо. А як уже зазначалося вище, особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов‘язані з виконанням саме таких функцій, повною мірою відповідають за корупційні правопорушення.

Проте тут ми не можемо однозначно стверджувати, що головний бухгалтер є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Якщо аналізувати окремі документи, що стосуються діяльності централізованих бухгалтерій, то згідно з п. 6.2 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.12 р. № 758, при обслуговуванні централізованими бухгалтеріями клієнтів для відкриття рахунків в органах Казначейства подаються картки, в яких право другого підпису надано головному бухгалтеру (його заступнику) цієї бухгалтерії.

До картки обов’язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія. Звісно, якби централізована бухгалтерія була юридичною особою, то й печатку до органу Казначейства надавала б свою.

До речі, у листі Держказначейства від 20.04.07 р. № 3.4-07/1023-4899 також зазначено, що платіжні документи в централізованих бухгалтеріях таким же чином підписуються керівником закладу, при якому вона створена, а право другого підпису на всіх документах надається головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії.

Незважаючи на вказані суперечності, пов’язані з невизначеністю статусу централізованої бухгалтерії як організації із правом юридичної особи, наділеної цивільною правоздатністю і дієздатністю (див. ст. 81 ЦК), уважається доцільним і в наведеній ситуації обережно ставитись до питання спільної роботи в ній близьких родичів, аби не порушувати норм антикорупційного законодавства, хоча досі немає однозначного трактування в частині застосування вказаних норм до головного бухгалтера такої структури та доньки, яка йому підпорядковується.

І на завершення додамо: Методичні рекомендації Мін’юсту від 09.10.13 р. «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» радять у разі порушення зазначеного обмеження у 15-денний строк самостійно усунути такі обставини (ст. 9 Закону № 3206). Якщо це не буде зроблено добровільно, то протягом місяця відповідні особи або близькі їм особи переводяться на іншу посаду, що виключає підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади за п. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП.

Коментарі до матеріалу

Відсортовано: по часу за популярністю

Всього коментарів 26

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали