Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Особливості укладання договору за програмою медичних гарантій

06.12.2021 281 0 0


Нова програма медичних гарантій розпочала свою роботу із квітня 2021 року і включає в себе 35 пакетів медичних послуг, які Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) оплачує за п’ятьма основними тарифами. Щоб долучитися до програми або розширити перелік послуг, медичне комунальне некомерційне підприємство має укласти відповідний договір. Пропонуємо розглянути порядок та особливості укладення такого договору.


Правова основа укладення договору

Насамперед нагадаємо, що комунальне некомерційне підприємство, яке надає медпослуги населенню (далі – КНП) – це підприємство, майно якого належить територіальній громаді й передане органом місцевого самоврядування в його оперативне управління, а саме підприємство внесене до Реєстру неприбуткових установ і організацій, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.

Проте КНП, будучи отримувачами бюджетних коштів, фінансуються не лише з місцевого бюджету. Повне бюджетне фінансування можливе доти, доки те чи інше КНП не уклало договір із НСЗУ, за яким воно має отримувати плату за надані медпослуги.

Також нагадаємо, що відповідно до Закону від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон № 2168) програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) – це програма, що визначає перелік та обсяг медпослуг (включаючи медвироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за кошти держбюджету згідно з тарифом для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій затверджено постановою КМУ від 25.04.2018 № 410 (далі – Порядок № 410).

Варто зазначити, що відповідно до Порядку № 410 весь документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір), має здійснюватися через електронну систему охорони здоров’я з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Інформаційно-телекомунікаційна система (далі – Система) забезпечує автоматизацію ведення обліку медпослуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними й документами в електронному вигляді, до складу якої включені центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Переддоговірна підготовка

Для забезпечення належної підготовки до укладення Договору, оцінювання можливостей КНП надавати медпослуги за програмою медичних гарантій, НСЗУ, за зверненням КНП, проводить аналіз наявного в нього медобладнання, персоналу, ліцензій, інших дозвільних документів, потрібних для надання медпослуг, а також можливості залучення до надання медпослуг підрядників.

Зазначена інформація про КНП буде використовуватися під час розгляду заяви про укладення Договору (далі – заява), документів, які мають бути додані до неї, а також під час формування самого Договору. Для проведення такого аналізу НСЗУ розміщує на своєму офіційному вебсайті повідомлення про приймання звернень від КНП та інших суб’єктів господарювання щодо проведення відповідного аналізу.

Зазначені звернення подаються за формою, на умовах та відповідно до порядку, визначених у повідомленні.

Специфікації та умови закупівель до Договору

Щоб забезпечити належну якість медпослуг і створення умов для універсального доступу до них населення за програмою медичних гарантій, НСЗУ розробляє такі проєкти документів щодо медпослуги або груп (пакетів) медпослуг, які надаватимуться за Договором:

 • опис медпослуг або груп (пакетів) медпослуг, та якісні характеристики (далі – Специфікація);
 • умови щодо наявності потрібного для надання послуг медобладнання та персоналу, можливості залучення до надання медпослуг підрядників та умови надання відповідних медпослуг або груп (пакетів) медпослуг (далі – Умови закупівлі).

Для підготовки таких проєктів документів НСЗУ може залучати на безоплатній основі медпрацівників та інших фахівців у відповідних сферах. Отримані рекомендації до проєктів документів оприлюднюються на вебсайті НСЗУ для проведення консультацій із громадськістю та іншими зацікавленими сторонами. Умови закупівлі та Специфікації подаються НСЗУ на затвердження МОЗ. Подані НСЗУ Умови закупівлі та Специфікації розглядаються уповноваженими особами МОЗ, які протягом 10 робочих днів із дати їх отримання погоджують їх або в разі потреби надають відповідні пропозиції.

У разі якщо МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачений строк, Умови закупівлі та Специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ під час формування оголошення про укладення Договору на надання окремих медпослуг або груп (пакетів) медпослуг та проєкту Договору.

Умови закупівлі та Специфікації застосовуються під час формування оголошення та проєкту Договору в поточному та наступних періодах до затвердження нових Умов закупівлі та Специфікацій або виключення відповідних медпослуг із програми медичних гарантій. Умови закупівлі та Специфікації включаються до відповідних договорів та є їх невіддільною частиною.

Подання оголошення та інформації

У межах своєї компетенції НСЗУ розміщує на вебсайті оголошення, в якому мають зазначатися:

Умови закупівлі за Договором та Специфікації, а в разі потреби – адреса, за якою надаватимуться медпослуги:

 • інформація, що має бути зазначена в заяві про укладення Договору та внесена до системи, перелік та форма документів, які мають бути додані до заяви (далі – пропозиція);
 • строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ;
 • залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини медпослуг за Договором.

До оголошення додається проєкт додатка до Договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медпослуг або груп (пакетів) медпослуг.

Зі свого боку, КНП, яке бажає укласти Договір із НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинне забезпечити внесення до Системи актуальної інформації про:

 • КНП, місця надання ним медпослуг та медобладнання, зазначене в оголошенні;
 • суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання Договору;
 • уповноважених осіб та медпрацівників, які будуть залучені до укладення або виконання Договору.

КНП зобов’язане забезпечити отримання уповноваженими особами та медпрацівниками, які будуть залучені до укладення або виконання Договору, кваліфікованого електронного підпису, що має містити інформацію про КНП (далі – електронний підпис).

У разі якщо після подання пропозиції зазначена вище інформація про КНП змінюється, КНП має в той самий день унести відповідні зміни до Системи.

Подання КНП пропозицій та документів

КНП, яке висловлює бажання укласти Договір із НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ пропозицію та потрібну інформацію (з урахуванням її можливого оновлення). Зокрема, пропозиція має містити скан-копії таких документів в електронній формі (або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах):

документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, у яких КНП провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем із питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Якщо зазначений документ подавався КНП під час укладання договору в минулому періоді, він включається до пропозиції, в разі якщо відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів тощо);

документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником КНП, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Датою подання пропозиції є дата подання заяви з усіма документами за умови внесення до Системи всієї інформації, указаної в оголошенні.

Слід зазначити, що, подаючи пропозицію/звернення, КНП підтверджує достовірність наданої інформації, що відповідає Умовам закупівлі, та може надавати медичні послуги згідно із Специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати Умови закупівлі протягом визначеного строку. У разі виявлення в поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків КНП має право подати нову пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні.

Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

Крім того, варто враховувати, що в разі наявності в КНП договору щодо надання окремих медпослуг або груп (пакетів) медпослуг повторні пропозиції про укладення Договору щодо надання аналогічних медпослуг або груп (пакетів) медпослуг протягом календарного року не розглядаються.

Розгляд пропозицій та підписання проєкту Договору

Протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні, НСЗУ:

 • розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в Системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні, серед іншого і з урахуванням результатів аналізу інформації, поданої у зверненні КНП;
 • проводить у разі потреби переговори з КНП, які подали пропозиції, що відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, для забезпечення універсального доступу населення до медпослуг за програмою медичних гарантій;
 • у разі відсутності встановленого в кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає КНП, яке подало пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним Договір;
 • використовує інформацію та документи, подані у зверненні КНП, під час укладання договору.

Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проєкт Договору є пропозицією укласти договір (оферту) із строком дії 10 календарних днів із дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ.

Після встановлення в кошторисі відповідних бюджетних асигнувань на програму медичних гарантій на відповідний період НСЗУ формує та підписує проєкт Договору з додатками і надсилає його КНП, яке подавало пропозицію та відповідає умовам, зазначеним в оголошенні.

У разі невідповідності умовам, зазначеним в оголошенні, або наявності в пропозиції неправильної чи неповної інформації НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення неправильної чи неповної інформації надсилає КНП повідомлення про виправлення помилок або подання належної інформації та документів (далі – повідомлення про виправлення помилок).

Зі свого боку, отримавши повідомлення про виправлення помилок, КНП повинне усунути недоліки та подати потрібну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, КНП має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів із дня надіслання НСЗУ такого повідомлення.

Якщо КНП не підписало в Системі Договір протягом установленого строку, такий Договір втрачає свою чинність.

Якщо пропозицій, які відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, немає НСЗУ, у разі потреби, переглядає Умови закупівлі та Специфікації і розміщує на вебсайті повторне оголошення. Протягом 10 календарних днів із дати підписання проєкту Договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа КНП накладає електронний підпис на такий Договір. Накладенням електронного підпису на Договір уповноважена особа КНП підтверджує, що КНП відповідає Умовам закупівлі та спроможне надавати медичні послуги згідно із Специфікацією.

Договір уважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та КНП, якщо інше не передбачено Договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ.

Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НСЗУ протягом 5 робочих днів із дня його укладення. Інформація про укладений Договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

Порядок унесення змін та припинення дії Договору

КНП або НСЗУ мають право надіслати один одному через Систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними Договору в порядку та на умовах, передбачених Договором. Із цією метою КНП або НСЗУ повинні надіслати один одному проєкт договору про внесення змін до Договору з накладеним електронним підписом через Систему. Цей проєкт розглядається КНП або НСЗУ протягом не більш як 10 календарних днів із дня його надходження.

У разі узгодження остаточної редакції проєкту договору про внесення змін до Договору уповноважені особи НСЗУ та КНП підписують його через Систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Якщо КНП або НСЗУ не погоджуються на запропоновані зміни, вони мають розв’язати спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

Дія Договору припиняється після закінчення строку, на який його укладено, за умови що він не продовжений, або в разі настання інших підстав, передбачених законом або Договором.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали