Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Підписатися

Підстави для підвищення тарифного розряду бухгалтера

28.08.2019 27513 0 1


Ця консультація допоможе визначитись, як саме здійснювати перегляд тарифних розрядів працівникам централізованої бухгалтерії, що функціонує при одному із структурних підрозділів ради (управління освіти та науки), а також обов’язковим є в такому разі проведення їх атестації.


Нормативно-правове підґрунтя

Умови оплати праці працівників централізованих бухгалтерій (далі – ЦБ) визначаються згідно з постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298) та наказів галузевих міністерств та відомств, у системі яких функціонують ЦБ.

Якщо йдеться про ЦБ, створені органами місцевого самоврядування (далі – ОМС) для забезпечення ведення бухобліку в закладах освіти, то слід застосовувати (крім Постанови № 1298) наказ МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі – Наказ № 557) та локальний документ ОМС, яким передбачаються умови виплати складових заробітку цих бухгалтерів.

Діапазон тарифних розрядів, за якими визначатимуться розміри посадових окладів головних бухгалтерів та керівників груп обліку ЦБ, створених при ОМС, передбачено додатком 2 до Постанови № 1298. Так, головному бухгалтеру ЦБ, створеної при виконавчому апараті районної ради, а також міської (міст, не віднесених до груп з оплати праці працівників), селищної, сільської ради посадовий оклад визначається в межах від 6-го до 10-го тарифного розряду (далі – т. р.), а керівникові групи обліку – у межах від 6-го до 8-го т. р.

Для інших працівників ЦБ, які не виконують керівних функцій, тобто професіоналів, фахівців та технічних службовців, посадові оклади визначаються за схемою, передбаченою додатком 3 до Постанови № 1298, а саме:

Таблиця 1

(грн)

Посада (професія)

Діапазон
розрядів за ЄТС

Посадовий
оклад*

1

2

3

Провідні професіонали: бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор

7–10

2 958–3 496

Професіонали та фахівці: бухгалтер, бухгалтер-ревізор

6–9

2 785–3 323

Інші фахівці та технічні службовці: касир, обліковець

4–5

2 440–2 613

* Посадові оклади розраховано виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.19 р. – 1 921 грн та з урахуванням правил заокруглення, передбачених п. 1 примітки до додатка 1 до Постанови № 1298.

Назви посад та кваліфікаційні вимоги до них

Насамперед радимо уповноваженим працівникам ради, при якій функціонує ЦБ, зробити ревізію щодо визначення коректного найменування посад працівників цієї бухгалтерської служби. Для цього слід звернутись до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327 (далі – ДК 003:2010).

Звертаємо увагу: назви посад, наведені в Постанові № 1298 та Наказі № 557, потребують приведення їх у відповідність до ДК 003:2010, який за період з часу ухвалення цих документів і дотепер зазнав змін.

Якщо йдеться про посаду бухгалтера, то залежно від рівня освіти та інших вимог, установлених законодавством, ця посада належить до різних професійних угруповань, оскільки вона передбачена як в угрупованні за розділом «Професіонали», так і за розділом «Фахівці». Відмінності між ними, зокрема, такі:

 • до професіоналів належать особи, які відповідають таким критеріям: наявність повної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання (тобто провідний, І, ІІ категорії, без категорії);
 • до фахівців належать особи, які відповідають таким критеріям: базова або неповна вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста та трирівневе кваліфікаційне категоріювання (І, ІІ категорії, без категорії).

Нагадаємо назви посад та код Класифікатора за посадами, що належать до відповідних професійних угруповань:

Таблиця 2

Розділ

Професійне угруповання

Назва посади

Код

Керівники

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник централізованої бухгалтерії, начальник відділу (сектору) за напрямами бухгалтерського обліку

1229.7

Професіонали

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Бухгалтер (з дипломом магістра), бухгалтер-ревізор, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

2441.2

Фахівці

Бухгалтери та касири-експерти

Бухгалтер

3433

Технічні
службовці

Реєстратори бухгалтерських даних

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

Звертаємо увагу: на сьогодні правильною є назва посади, що належить до професіоналів – «бухгалтер (з дипломом магістра)», тоді як раніше – «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)». Таке впорядкування відбулося після набуття чинності Закону від 01.07.14 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту».

Стосовно кваліфікаційних характеристик до професійних назв робіт за посадами згаданих працівників, то вони містяться в розд. 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики від 29.12.04 р. № 336 (далі – Довідник № 336).

Отже, радимо кадровим службам привести у відповідність до ДК 003:2010 назви посад працівників, що обіймають посади бухгалтерів (якщо досі це не зроблено).

Оскільки в разі укладення трудового договору особа відповідно до ст. 24 КЗпП має подати, серед іншого, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), кадровій службі слід впевнитись у відповідності освіти бухгалтера кваліфікаційним вимогам Довідника № 336 за посадою, на яку призначено працівника.

Таке впорядкування слід оформити наказом керівника ОМС. Змінити назву посади треба і в штатному розписі ЦБ, а також слід внести відповідний запис до трудової книжки працівника. Звісно, зазначається дата, з якої змінюється назва посади, та підстави для таких змін.

Нагадаємо: згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58, записи до трудових книжок щодо назви роботи, професії чи посади, на яку прийнято працівника, здійснюються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у ДК 003:2010. На це, зокрема, звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 25.04.13 р. № 336/13/155-13.

Тож конче важливим у такому разі є неухильне дотримання трудового законодавства, зокрема ознайомлення працівника з наказом про зміну назви його посади, а також унесення змін до його посадової інструкції (адже назва посади змінилась).

Якщо через зміну назви посади не відбувається розширення функцій та повноважень працівника, а також зміни його тарифного розряду, про істотні зміни умов праці не йдеться. Тому попереджати працівника заздалегідь (за 2 місяці до події) про такі зміни потреби немає. Однак наголошуємо: обов’язковим є ознайомлення працівника зі зміною (уточненням) назви його посади.

Атестація

Окремого правила, за яким здійснюється підвищення кваліфікаційної категорії працівникам бухгалтерської служби, немає. Одним із способів підвищити кваліфікаційну категорію працівникові є проведення атестації, під час якої й виявляються його професійні навички, а також з’ясовуються інші підстави для такого підвищення.

Звернімося до деяких норм загального законодавства, що застосовуються в таких випадках:

 • постанова РМ СРСР від 26.07.73 р. № 531 «Про введення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості та будівництва» (далі – Постанова № 531);
 • Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв‘язку, затверджене постановою Держкомпраці СРСР, Держкомнауки СРСР від 05.10.73 р. № 470/267 (далі – Положення № 470/267);
 • Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв‘язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р. № 531, затверджений постановою Держкомпраці СРСР, Держкомнауки СРСР від 22.10.79 р. № 528/445. У цьому документі передбачено, зокрема, усі посади бухгалтерів та бухгалтерів-ревізорів.

Хоч ці документи і досить давні, застосовуються вони донині.

Насамперед в ОМС потрібно ухвалити локальний документ – положення про проведення атестації працівників бухгалтерської служби, яке має базуватись, зокрема, на нормах згаданих вище нормативно-правових актів.

Згідно з Постановою № 531 атестація здійснюється атестаційними комісіями, що призначаються керівниками, а відповідно до Положення № 470/267 під час атестації визначаються ділові якості працівників та робляться висновки щодо їх відповідності займаним посадам. Атестаційний лист зберігається в особистій справі атестованого працівника. Атестації не підлягають керівні працівники, призначення та звільнення яких здійснюється органами вищого рівня (у нашому випадку – атестації на таких засадах не підлягають головні бухгалтери ЦБ).

Отже, підвищення присвоєної працівникові категорії згідно з результатами його атестації можливе за таких підстав.

Оскільки присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії покладено на комісію з проведення кваліфікаційної атестації, вона має оцінювати цю кваліфікацію, ділові якості бухгалтера (такий висновок випливає із Загальних положень Довідника № 336). Однак для цього слід чітко визначити в положенні про проведення атестації критерії оцінювання професійної майстерності працівника та вести моніторинг результатів виконання покладених на нього завдань.

Нагадаємо: конкретизація повноважень, обов‘язків та прав працівника, рівня відповідальності передбачається посадовою інструкцією, з якою особу ознайомлюють ще на етапі оформлення трудових відносин. Що детальніше розписано положення цієї інструкції, то чіткіше працівник знатиме коло своїх обов‘язків, а керівник – що саме вимагати від такого працівника під час виконання ним доручених завдань.

Атестації передує видання наказу роботодавця (очільника ОМС), в якому, серед іншого, зазначається склад атестаційної комісії, графік проведення атестації та список осіб, що атестуватимуться.

Нагадаємо: Довідник № 336 передбачає преференції в частині підвищення кваліфікаційної категорії працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо й сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій.

Атестаційні комісії на практиці також ураховують ініціативне та творче ставлення до роботи, ефективність та якість праці, досвід та знання зі своєї спеціальності.

Не забуваймо: згідно з Довідником № 336 особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов‘язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Так, у листі Мінсоцполітики від 04.08.10 р. № 713/13/84-10 зазначено: за відсутності відповідної освіти працівник, як виняток, може обіймати посаду бухгалтера ІІ категорії, маючи стаж роботи на посаді бухгалтера щонайменше 1 рік, та за наявності рішення атестаційної комісії, яка рекомендує присвоїти йому чергову кваліфікаційну категорію, якщо відповідна вакантна посада є у штатному розписі.

Згідно із ст. 11 Закону від 12.01.12 р. № 4312-VІ «Про професійний розвиток працівників» рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття.

Водночас зазначимо: хоча висновки комісії і є обґрунтованими, вони є рекомендаційними для керівника, адже лише він уповноважений приймати остаточне рішення щодо кожного атестованого працівника. Важливо, що на його рішення стосовно конкретного працівника безпосередній вплив мають такі чинники:

 • дійсна потреба у спеціалістові більш високої кваліфікації;
 • яку саме посаду передбачено у штатному розписі ЦБ;
 • наявний фонд оплати праці.

Тож для прийняття позитивного рішення керівникові треба зробити не так уже й багато – внести зміни до штатного розпису та потурбуватися про своєчасне збільшення обсягу видатків на оплату праці, ухваленого в кошторисі.

Зволікати із прийняттям рішення не рекомендуємо, адже нормативно-правові акти передбачають, що керівник з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії може приймати рішення щодо переміщення працівника на іншу посаду (наприклад, з посади бухгалтера без категорії на посаду бухгалтера ІІ категорії) за його згодою у термін не більш як 2 місяці з дня атестації. Однак результатом атестації може бути і зменшення чи скасування надбавки, установленої працівникові згідно з чинними умовами оплати праці.

Документи щодо атестації мають оформлюватися згідно із Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Мін’юсту від 18.02.15 р. № 1000/5 (див. «Вивчаємо оновлені правила зберігання документів»).

Підвищення категорії з ініціативи керівника

Для того щоб працівник обіймав більш статусну посаду (та, відповідно, отримував більше заробітку), він має зарекомендувати себе на тій посаді, на якій працює нині, з найкращого боку. В іншому разі амбіції працівника можуть залишитись без їх задоволення.

Тобто працівникові бухгалтерської служби потрібно не лише сумлінно та якісно виконувати покладені на нього посадовою інструкцією обов‘язки, а й зарекомендувати себе як відповідальну за доручену справу особу, яка постійно вдосконалює свої професійні навички, оволодіває прогресивними методами роботи, суміжними ланками роботи (наприклад, ведення кадрової документації) тощо.

Зауважимо, що найкращим варіантом є наявність локального документа – положення про порядок присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії працівникам бухгалтерської служби. Документ має бути ухвалений відповідним ОМС, яким і ухвалено рішення щодо створення та функціонування ЦБ (зокрема, міськрадою).

У цьому положенні радимо передбачити норми стосовно:

 • порядку присвоєння кваліфікаційної категорії працівникові, уперше прийнятому на роботу до ЦБ;
 • кваліфікаційних вимог до кожної з посад ЦБ, на яку може бути оформлено працівника, включаючи мінімальний стаж роботи за посадою;
 • підстав для прийняття рішення про підвищення кваліфікаційної категорії;
 • порядку оформлення подання на підвищення категорії працівникові тощо.

Щоб підвищити категорію бухгалтера, його безпосередній керівник (головний бухгалтер ЦБ) вносить подання голові відповідної ради, і за позитивного рішення готується наказ про підвищення кваліфікаційної категорії. Якщо є вакансія за посадою з такою більш високою категорією, працівник може її обійняти (наприклад, бухгалтер ІІ категорії стає бухгалтером І категорії). Такий висновок випливає з листа Мінсоцполітики від 29.09.10 р. № 299/13/116/10.

Висновки

В ОМС має бути локальний документ, який дозволятиме кадровим та іншим службам коректно оформлювати документи щодо присвоєння та підвищення кваліфікаційної категорії працівникам ЦБ.

Таблиця 1. Посадові оклади.doc
Завантажити
Таблиця 2. Назви посад та кваліфікаційні вимоги до них.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

4500 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали