Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни у звітуванні про податкові пільги за І квартал 2015 року

Стаття-навігатор: з 01.01.15 р. в #192 (далі – ПК) внесено зміни. Окремі розділи викладено в новій редакції. Зокрема, це стосується податку на прибуток та земельного податку. Як це впливає на звітування про суми податкових пільг, читайте в нашій консультації.

Загальні положення та зміни

Відповідно до вимог пп. 16.1.6 ПК платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Податковою пільгою є звільнення платника податку від обов’язку нарахування та сплати податку і збору або ж його сплата в меншому розмірі, ніж установлено вимогами ПК (п. 30.1 ПК).

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ПК).

Якщо згідно з ПК деякі операції не є об’єктом оподаткування, то податкові пільги за такими операціями неможливі. Наприклад, постачання позашкільним дитячим закладом платних послуг у сфері позашкільної освіти вихованцям, учням і слухачам не є об’єктом обкладення ПДВ (пп. 196.1.8 ПК), отже, і застосування податкової пільги у такому разі є недоречним.

Згідно зі ст. 30 ПК суб’єкти господарювання (у т. ч. бюджетні установи) обліковують суму податків і зборів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та звітують про такі суми за місцем своєї податкової реєстрації.

Порядок обліку таких сум та форму Звіту про суми податкових пільг затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 #3141 ( далі – Порядок № 1233, звіт). Сума отриманих податкових пільг дорівнює сумі податку або збору, яку мав сплатити платник податків, якби не скористався пільгами. Така сума пільг визначається платником самостійно.

Результати обліку податкових пільг платники податків відображають у звіті. Нагадаємо, що за-повнюється звіт наростаючим підсумком із початку року у гривнях без десяткових знаків із відповідним округленням.

Для правильного складання звіту треба знати не лише норму законодавства, згідно з якою надано пільгу, та її обсяг, а також назву та код платежу і код пільги.

Код податку та назва податку зазначається відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.11 р. № 11.

Для відображення коду пільги при складанні Звіту за І квартал 2015 року слід користуватися Довідником № 74/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідником № 74/2 інших податкових пільг станом на 01.04.15 р.

Довідники разом із бюджетною класифікацією оновлені та наведені з урахуванням змін у податковому законодавстві, які набули чинності з початку цього року у зв’язку з прийняттям Закону від 28.12.14 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71).

Зміни щодо податку на прибуток

З 01.01.15 р. набула чинності оновлена редакція розд. III «Податок на прибуток підприємств» ПК. Відповідно до пп. 133.1.1 ПК бюджетні установи не є платниками податку на прибуток з початку цього року.

Ураховуючи, що податкова пільга застосовується лише до платників податку, а бюджетні установи не є такими з початку цього року, то і звітувати про податкові пільги з податку на прибуток тепер не потрібно. При цьому бюджетні установи мають бути внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (форму наведено у додатку 1 до Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.13 р. № 37). У цьому Реєстрі контролюючі органи обліковують всі установи та організації, які не є платниками податку на прибуток. Роз’яснення із цього питання надано в листі ДФС від 24.02.15 р. № 4461/5/99-99-19-02-02-16.

Зауважимо, що зазначені раніше код та назва пільги з оподаткування неприбуткових установ та організацій, за якими звітували також і бюджетні установи, з 01.01.15 р. вилучено з Довідника інших податкових пільг (код пільги 11020193–11020199).

Зміни щодо плати за землю

Законом № 71 унесено також зміни до розд. XII ПК у частині справляння плати за землю, а саме: у новій редакції викладено ст. 282 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» ПК.

Зокрема, із переліку пільговиків із плати за землю вилучено дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності та джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Отже, з початку цього року зазначені заклади повинні нараховувати та сплачувати плату за землю на загальних підставах.

При цьому нормами ПК надано право місцевим радам (у межах їх повноважень та з урахуванням граничних розмірів ставок) установлювати своїми рішеннями місцеві податки і збори (у т. ч. плату за землю), які є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад (п. 12.3 ПК). Такі рішення офіційно оприлюднюються до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування місцевих податків та зборів (пп. 12.3.4 ПК). Якщо цю норму законодавства не дотримано, то норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Окремі вимоги щодо встановлення місцевими радами ставок та пільг щодо плати за землю викладено в ПК. Так, згідно з п. 284.1 ПК органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, який сплачується на відповідній території.

Оскільки плату за землю віднесено до місцевих податків і зборів, місцеві ради повинні прийняти рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю і визначити ставки земельного податку та перелік пільг зі сплати податку. Крім того, до 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг із сплати податку на землю як юридичними, так і фізичними особами (абзац другий п. 284.1 ПК).

Роз’яснення із зазначеного питання надано в листі ДФС від 16.01.15 р. № 722/5/99-99-19-01-01-16 «Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів».

Отже, бюджетні установи, яким органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку (наведеному вище) надано пільги зі сплати податку на землю, повинні звітувати про суми податкових пільг із цього податку за формою, затвердженою Порядком № 1233.

Зверніть увагу, що змінено коди бюджетної класифікації, як і коди ознак пільг із земельного податку. Так, для платників, які сплачують податок на території відповідних громад, код бюджетної класифікації із плати за землю з 01.01.15 р. змінено на 18010500 у зв’язку зі змінами, унесеними до ПК Законом № 71, та віднесенням цього виду бюджетних надходжень до розділу бюджетної класифікації 18000000 «Місцеві податки та збори».

У разі заповнення звіту про пільги установи (яким надано пільги) відображають у звіті у відповідних графах код та найменування податку згідно із бюджетною класифікацією, а саме 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» (раніше – код 13050100), а також код та найменування відповідної пільги згідно з Довідником пільг (18010501–18010585).

Порядок та терміни подання звіту

Якщо платник податку користується пільгами з інших податків і зборів, то звіт подається за загальним порядком і в ньому зазначаються лише пільги, включені до Довідника пільг, що надається ДФС та періодично оновлюється.

Слід зауважити, що пільги з ПДВ відображаються у звіті, як і раніше, та обчислюються згідно з Порядком визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на території України, затвердженим наказом ДПАУ від 29.03.11 р. № 167.

Нагадаємо, що Звіт про суми податкових пільг подається бюджетною установою за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі якщо бюджетна установа пільгами не користується, звіт не подається.

За неподання або несвоєчасне подання до фіскальних органів звіту установа несе адміністративну відповідальність згідно зі ст. 163 КУпАП, а саме штраф у розмірі:

  • від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.) за порушення строків уперше;
  • від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.) при повторному такому порушенні.

Також варто нагадати, що звіт не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ПК. До нього не можна застосовувати норму п. 49.20 ПК щодо перенесення останнього строку подання, у разі якщо такий строк припадає на вихідний або святковий день (лист ДПС у м. Києві від 28.01.13 р. № 833/10/06-406). Якщо такий строк припав на вихідний або неробочий день, то звіт подають напередодні. Так, останній термін подання Звіту за І квартал 2015 року припадає на 10.05.15 р. Цей день є вихідним (неділя), тому звіт потрібно подати напередодні – у п’ятницю 08.05.15 р.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали