Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Суб’єкти управління державною та комунальною власністю та їх повноваження

Олена Чечуліна

05.12.2016 9032 0 1


Таблиця-підказка: узагальнює окремі норми законодавства щодо складу суб’єктів управління державною та комунальною власністю та розподілу їх повноважень.з / п

Суб’єкт управління

Законодавчі норми

Основні повноваження (витяг із нормативного документа)

1

2

3

4

Закон від 21.09.06 р. № 185-V
«Про управління об’єктами державної власності»

1

КМУ

Ст. 5 «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності»

Головний суб’єкт, який здійснює від імені держави управління державними об’єктами:
1. КМУ є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління держвласності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом.
2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, КМУ:
1) визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які здійснюють функції з управління об'єктами держвласності;
2) установлює порядок передачі об'єктів держвласності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;
5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає уповноважені органи управління, які здійснюють контроль за їх діяльністю;
8) ухвалює рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;
17) установлює критерії ефективності управління об'єктами держвласності та порядок їх застосування;
18) визначає порядок здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів держвласності, проведення інвентаризації об'єктів державної власності;
24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

2

Міністерства та інші органи виконавчої влади (уповноважені органи)

Ст. 6 «Повноваження уповноважених органів управління»

1. Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань:
1) ухвалюють рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;
10) передають функції з управління об’єктами держвласності господарським структурам та здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;
11) ведуть облік об'єктів держвласності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;
15) виявляють держмайно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання;
18) погоджують передачу об'єктів держвласності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами держвласності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також передачу об'єктів комунальної власності в держвласність; у випадках, передбачених законодавством, ухвалюють рішення про передачу об'єктів держвласності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами держвласності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевих академій наук;
23) забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об’єкти держвласності для формування та ведення зазначеного реєстру;
25) забезпечують проведення інвентаризації майна держпідприємств, установ, організацій, господарських структур відповідно до визначеного КМУ порядку;
30) надають орендодавцям об'єктів держвласності згоду на оренду держмайна та пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі.
2. Органи, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та КМУ, відповідно до покладених на них завдань виконують функції з управління держмайном, передбачені ч. 1 цієї статті, за винятком повноважень щодо господарських структур

3

Фонд держмайна України

Ст. 7 «Повноваження Фонду державного майна України»

Фонд держмайна відповідно до законодавства:
1) щодо держпідприємств, установ і організацій:
а) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів держпідприємств, організацій, їх структурних підрозділів;
б) здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, використанням орендованих цілісних майнових комплексів держпідприємств, організацій, їх структурних підрозділів, а також поверненням цілісних майнових комплексів держпідприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди;
ґ) ухвалює рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні;
2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна:
а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем держмайна;
б) розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості майна;
в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди держмайна

4

Національна академія наук України, галузеві академії наук

Ст. 8 «Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук»

1. Об'єкти державної власності за рішенням Кабміну передаються Національній академії наук України, галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування.
2. Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким держмайно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені п. 1, 3–11, 14, 15, 18–38 ст. 6 цього Закону, за винятком повноважень, що стосуються утворення господарських структур

5

Фонд держмайна та інші центральні органи виконавчої влади(далі – ЦОВВ)

Ст. 12 «Єдиний реєстр об'єктів державної власності»

2. Реєстр формується Фондом держмайна за участю центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління, а також Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на єдиних методологічних засадах, у порядку, установленому Кабміном

6

Керівник об’єкта держвласності

3. У разі зміни керівника об'єкта державної власності передання майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання-передачі

Закон від 27.02.14 р. № 794-VII
«Про Кабінет Міністрів України»

7

КМУ

Розд. I «Загальні положення».Ст. 2 «Основні завдання Кабінету Міністрів України» (п. 6)

Забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону

8

КМУ

Ст. 20 «Основні повноваження Кабінету Міністрів України»(пп. 1 п. 1)

КМУ у сфері економіки та фінансів:
– здійснює відповідно до закону управління об’єктами держвласності, у т. ч. корпоративними правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб’єктам господарювання

9

КМУ

Ст. 24 «Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями» (п. 1)

1. У межах коштів, передбачених у держбюджеті, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об’єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об’єктами державної власності

Бюджетний кодекс

10

Держоргани

Ст. 51 (ч. 10)

10. У разі утворення держорганів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності в цьому періоді здійснюється в межах видатків, передбачених держорганам, які ліквідуються або реорганізуються у зв'язку з утворенням таких нових держорганів.
У разі ліквідації або реорганізації держорганів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності в наступному бюджетному періоді до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новим держорганам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються

Закон від 17.03.11 р. № 3166-VI
«Про центральні органи виконавчої влади»

11

Міністерства, інші ЦОВВ

Ст. 4 «Статус і атрибути міністерств, інших центральних органів виконавчої влади»

1. Міністерства та інші ЦОВВ є юридичними особами публічного права.
Міністерства, інші ЦОВВ набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) запису про їх державну реєстрацію як юридичної особи.
Міністерства, інші ЦОВВ припиняються як юридичні особи з дати внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію їх припинення

12

Міністерства та інші ЦОВВ

Ст. 5. «Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

1. Міністерства та інші ЦОВВ утворюються, реорганізуються та ліквідуються КМУ за поданням Прем'єр-міністра.
5. Міністерство, інший ЦОВВ припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7. Міністерства, інші ЦОВВ, щодо яких набрав чинності акт КМУ про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення міністерства, іншого ЦОВВ, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого ЦОВВ, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається відповідний акт КМУ.
8. Актом КМУ про ліквідацію міністерства, іншого ЦОВВ визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функції міністерства, іншого ЦОВВ, що ліквідується

13

Міністр

Ст. 8 «Міністр»

12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами держвласності

14

Територіальні органи міністерства

Ст. 13. «Територіальні органи міністерства»(абзац другий п. 1, 4)

Абзац другий п. 1. Тероргани міністерства можуть утворюватися, ліквідовуватися, реорганізовуватися міністром як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, за погодженням із КМУ.
4. Тероргани міністерства набувають статусу юрособи чи припиняються як юридичні особи із дня внесення до ЄДР запису про їх держреєстрацію як юрособи або про держреєстрацію їх припинення відповідно

15

ЦОВВ

Ст. 17

Завдання ЦОВВ:
1. Основними завданнями ЦОВВ є:
– управління об'єктами державної власності;
2. ЦОВВ можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
У разі якщо більшість функцій ЦОВВ становлять функції з управління об'єктами держвласності, що належать до сфери його управління, ЦОВВ утворюється як агентство

Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності,
затверджене постановою КМУ від 21.09.98 р. № 1482

16

Суб’єкт господарювання

П. 1

Положення визначає порядок безоплатної передачі об’єктів права держвласності зі сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, Фонду держмайна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління держмайном, об’єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі – органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким держмайно передане в безоплатне користування (далі – самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.
Дія цього Положення не поширюється на об’єкти незавершеного будівництва, фінансування якого здійснюється в поточному році за рахунок державних капітальних вкладень, та об’єкти капітального будівництва, які передаються в експлуатацію після його завершення

17

Суб’єкт господарювання

П. 4

Передача об’єктів права державної власності здійснюється за рішенням

18

Суб’єкт господарювання

Останній абзац п. 9

Передача майна здійснюється в місячний термін із дня ухвалення рішення про передачу

19

Суб’єкт господарювання

П. 10

Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з додатком до Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної в державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого цією постановою. Акт складається в чотирьох примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію. Право на управління об’єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі

20

Органи, до сфери управління яких передано держмайно

П. 11

Органи, до сфери управління яких передано держмайно, із дня затвердження акта приймання-передачі зобов’язані:
– повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду держмайна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, відповідним органам охорони культурної спадщини (стосовно об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками) та Мінекономрозвитку (стосовно об’єктів, передача яких здійснюється за рішенням КМУ);
– закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством на праві господарського відання або оперативного управління;
– унести відповідні зміни до установчих документів підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства;
– здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації

Закон вiд 21.05.97 р. № 280/97-ВР
«Про місцеве самоврядування»

21

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Ст. 29 «Повноваження щодо управління комунальною власністю»

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні повноваження, зокрема управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад

22

Органи місцевого самоврядування

Ст. 26 «Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад»

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення

Закон від 09.04.99 р. № 586-XIV
«Про місцеві державні адміністрації»

23

Місцева державна адміністрація

Ст. 19 «Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики»

Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики:
1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у держвласності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, ухвалює рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад;
2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку

Закон від 05.02.15 р. № 157-VIII
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»

24

Об’єднана територіальна громада

Ст. 8 «Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування»

3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді із дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою

Закон від 26.11.15 р. № 834-VIII
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

25

Суб’єкти держреєстрації: виконавчі органи місцевого самоврядування, держадміністрації, держреєстратори

Ст. 6 «Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав»

1. Організаційну систему державної реєстрації прав становлять:
1) Мін’юст та його територіальні органи;
2) суб’єкти державної реєстрації прав:
– виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
– акредитовані суб’єкти;
3) державні реєстратори прав на нерухоме майно (далі – державні реєстратори).
2. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення

Закон від 07.07.11 р. № 3613-VI
«Про Державний земельний кадастр»

26

ЦОВВ, що реалізує держполітику у сфері земельних відносин, держпідприємство

Ст. 6. «Система органів Державного земельного кадастру»

Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
2. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
3. Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться в Державному земельному кадастрі

Порядок списання об’єктів державної власності,
затверджений постановою КМУ від 08.11.07 р. № 1314

27

Суб’єкти господарювання

П. 2

Дія цього Порядку поширюється на майно, передане казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям, закріплене за підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у віданні Національної академії наук і галузевих академій наук, майно, що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі

28

Суб’єкти господарювання

П. 3

Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо)

29

Суб'єкти господарювання

Абзац перший п. 5

Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання

30

Суб’єкт управління

Абзац третій п. 5

Рішення про надання згоди на списання об'єктів незавершеного будівництва ухвалюється суб'єктом управління за погодженням з держорганом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання

31

Керівник суб’єкта господарювання

Абзац четвертий п. 5

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. грн., здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію)

32

Суб’єкт господарювання

Абзац перший п. 6

З метою отримання згоди на списання майна суб'єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна документи, згідно з переліком, викладеним у цьому пункті

33

Суб’єкт управління

Абзац перший п. 7

Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна ухвалюється відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів із дати надходження документів, зазначених у п. 6 цього Порядку, та після погодження з держорганами приватизації відповідно до абзацу третього п. 5

Абзац другий п. 7

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа

34

Суб'єкти господарювання

Абзац перший п. 28

Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єктам управління в місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3

П. 29

Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна

 Порядок відчуження об’єктів державної власності,
затверджений постановою КМУ від 06.06.16 р. № 803

35

Суб’єкт господарювання

П. 2

Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
– об'єкти державної власності (далі – майно) – матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);
– відчуження майна – передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком

П. 4

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.
Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном

П. 13

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону

36

Суб’єкт господарювання

П. 6

Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника й виконує його функції в межах, визначених законодавчими актами.
Відчуження іншого майна суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління КМУ, здійснюється такими суб’єктами на підставі згоди, наданої Фондом держмайна, відповідно до цього Порядку

37

Суб’єкт управління

П. 6

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту ухвалюється суб'єктами управління лише за погодженням із Фондом держмайна.
Відчуження майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб'єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом держмайна

38

КМУ

П. 6

КМУ надає згоду на відчуження майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, суб'єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фондом держмайна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених КМУ

39

Фонд державного майна

П. 6

Фонд держмайна після опрацювання документів, поданих згідно з п. 7 цього Порядку, готує та подає КМУ пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту

40

Суб’єкт управління

П. 8

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб'єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев’ятому п. 6 цього Порядку, надається Фонду держмайна у формі листа

Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
затверджений постановою КМУ від 20.10.11 р № 1074

41

Органи виконавчої влади

П. 7

Майнові права та обов'язки органів виконавчої влади в разі їх злиття, приєднання або перетворення переходять правонаступникові на підставі передавального акта, а в разі їх поділу – згідно з розподільчим балансом. У разі ліквідації органу виконавчої влади складається ліквідаційний баланс

42

КМУ

П. 7

Приймає рішення щодо подальшого використання нерухомого майна органу виконавчої влади, що ліквідується, та визначає суб’єкта управління підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу

43

Голова комісії

П. 21

2) утворює комісію з інвентаризації майна органу виконавчої влади або територіального органу;
21) у разі ліквідації органу виконавчої влади або територіального органу вносить КМУ в місячний строк після утворення комісії пропозиції щодо подальшого використання нерухомого майна органу виконавчої влади або тероргану, що ліквідується, та визначення суб’єкта управління підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу, що ліквідується

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали