Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виконання місцевих бюджетів: бухоблік та звітність

Наталия Сушко

30.08.2016 2281 0 2


Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як урегульовано законодавством питання ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності.


Правовий контекст сутності та особливостей виконання місцевих бюджетів

Виконання місцевих бюджетів забезпечують Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад або сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом).

Загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету здійснюють місцеві фінансові органи.

Визначення терміна «місцевий фінансовий орган» наведено в ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу (далі – БК). Так, місцевий фінансовий орган – це установа, яка відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом, забезпечується сільським, селищним, міським (міста районного значення) головою.

Як передбачено ч. 1 ст. 43 БК, при виконанні місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів, крім розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства, і контролю за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями, передбачає також ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів із дотриманням НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів Мінфіну.

Загальні вимоги до процесу виконання місцевих бюджетів визначено в ст. 78 БК. Згідно з ч. 2 цієї статті казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до ст. 43 БК. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів затверджено наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938.

Разом з тим згідно з ч. 2 ст. 78 БК виключно за рішенням Верховної Ради АР Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків держсектора.

Незважаючи на те що обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може обслуговуватися в установах банків держсектора, бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів та складання звітності здійснюється органами Казначейства з урахуванням вимог Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектора, затвердженого постановою КМУ від 14.05.15 р. № 378.

Тобто з моменту переходу на казначейське обслуговування бюджетних коштів функція ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів забезпечується територіальними органами Казначейства.

З огляду на те що функція ведення обліку і складання звітності про виконання місцевих бюджетів не виконується органами виконавчої влади АР Крим, місцевими радами, сільськими, селищними, міськими (міста районного значення) радами, у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611, який був прийнятий на заміну Плану рахунків, затвердженого наказом ГУ Держказначейства від 10.12.99 р. № 114, не передбачено рахунків для узагальнення інформації про операції бюджету (доходи, видатки, результат тощо).

Базовою інформацією для складання місцевими фінансовими органами бюджетів та здійснення аналізу його виконання є звітність про виконання бюджетів, яка складається органами Казначейства.

Бухоблік виконання місцевих бюджетів органами Казначейства

Базові вимоги щодо ведення обліку визначені ст. 56 і 57 БК і, зокрема, регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду.

Казначейство веде бухоблік:

 • планових показників відповідно до розпису бюджету за його складовими в розрізі кодів бюджетної класифікації;
 • надходжень, що належать місцевим бюджетам (ч. 2 ст. 78 БК) у розрізі складових частин бюджету та бюджетної класифікації;
 • бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання місцевих бюджетів (ст. 48 БК) (нагадаємо, що зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі поділяються на бюджетні та бюджетні фінансові, а механізм здійснення реєстрації та обліку зобов’язань визначено Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Мінфіну від 02.03.12 р. № 309);
 • витрат місцевих бюджетів та інших операцій відповідно до розпису місцевого бюджету (кредитування, фінансування, залучення коштів на покриття тимчасових касових розривів, розміщення тимчасово вільних коштів на депозит тощо).

Усі надходження бюджету та витрати бюджету:

 • обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається в бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників;
 • мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Усі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально;
 • записуються в тому бюджетному періоді, у якому вони здійснені.

Організаційні взаємовідносини, функції та завдання структурних підрозділів Держказначейства та його територіальних органів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання місцевих бюджетів регулюються такими нормативними документами:

 • Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затверджене наказом Мінфіну від 21.10.13 р. № 885 (далі – Положення № 885);
 • Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, затверджені наказом Держказначейства від 17.11.14 р. № 318.

Як передбачено п. 2.2 Положення № 885, бухгалтерський облік про виконання місцевих бюджетів в органах Казначейства ведеться із застосуванням програмного забезпечення, за допомогою якого в автоматизованому режимі здійснюється накопичення, обробка, систематизація та передача інформації користувачам.

Для забезпечення відображення та накопичення інформації про виконання місцевих бюджетів використовується План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119.

Порядок відображення в бухобліку операцій із виконання місцевих бюджетів затверджено наказом Держказначейства від 14.12.07 р. № 233. Цей Порядок застосовується виключно органами Казначейства.

Звітність органів Казначейства про виконання місцевих бюджетів

Відповідно до ч. 1 ст. 56 БК звітність про виконання місцевих бюджетів поділяється на фінансову та бюджетну. Загальні засади складання звітності про виконання місцевих бюджетів визначено у ст. 80 БК. Зокрема, у ч. 1. ст. 80 БК зазначено, що така звітність має відповідати вимогам, установленим щодо звітності про виконання Держбюджету у ст. 58–61 БК.

Зауважимо, що фінансова та бюджетна звітність про виконання бюджетів складається на основі даних бухобліку та окремих даних звітів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (п. 4.2 Положення № 885).

Питання організації роботи зі складання Казначейством звітності про виконання бюджетів регламентується Інструкцією про складання органами Державної казначейської служби фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженою наказом Держказначейства від 08.02.13 р. № 21.

Органи Казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими Мінфіном формами. На сьогодні діють форми звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені наказом Мінфіну від 30.01.12 р. № 60 (далі – Наказ № 60).

Відповідно до п. 1 Наказу № 60 фінансова звітність включає:

 • Звіт про фінансовий стан (баланс) (форма № 1мб);
 • Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів (форма № 2мб);
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3мб).

Бюджетна звітність включає (п. 2 Наказу № 60):

 • Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма № 2ммб);
 • Звіт про виконання місцевих бюджетів (форма № 2кмб (мб));
 • Звіт про бюджетну заборгованість (форма № 7мб);
 • Інформацію про виконання захищених видатків місцевих бюджетів;
 • Звіт про використання коштів з резервного фонду;
 • Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;
 • Інформацію про стан місцевих боргів;
 • Інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів;
 • Інформацію про надані місцеві гарантії.

Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства відповідно органу виконавчої влади АР Крим з питань фінансів, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених ч. 1 ст. 80 БК.

Висновки

Єдиним органом, який має повноваження щодо ведення обліку і складання звітності про виконання місцевих бюджетів є орган Казначейства.

Своєчасне, повне і коректне відображення в обліку операцій органами Казначейства забезпечить формування достовірної звітності про виконання місцевих бюджетів, важливої для прийняття управлінських рішень органами місцевої влади.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали