Отримайте доступ до готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Казначейське обслуговування об’єднаних територіальних громад

Із консультації ви дізнаєтеся: про створення бюджетів об’єднаних територіальних громад та їх казначейське обслуговування у 2016 році.

Законодавчі підстави створення об’єднаних громад

В Україні розпочато реформу місцевого самоврядування, метою якої є децентралізація влади. Створюються стимулюючі умови до об’єднання громад. Важливими кроками в реалізації цієї реформи стало прийняття Закону від 05.02.15 р. № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», Закону від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон № 157), а також внесення змін до Бюджетного кодексу (далі – БК) та Податкового кодексу, які стимулюють громади до об’єднання через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Згідно з ч. 1. ст. 5 БК бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, відносяться до бюджетів місцевого самоврядування.

Залежно від місцезнаходження адміністративного центру об’єднаної територіальної громади такі громади можуть бути міськими, сільськими або селищними.

Об’єднана територіальна громада вважається утвореною із дня набрання чинності рішень усіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання, або з моменту набрання чинності рішень про підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі та за умови відповідності таких рішень висновку, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації (ч. 1 ст. 8 Закону № 157).

Виконувати бюджет така об’єднана територіальна громада буде лише з початку бюджетного періоду, за умови що створена вона згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому.

Проект перспективного плану формування територій громад розробляється згідно з Методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію області. Після цього він схвалюється відповідною обласною радою та подається на розгляд та затвердження Кабміну.

З огляду на зазначене вище, з 1 січня 2016 року можуть виконуватися бюджети об’єднаних громад, які створені відповідно до законодавства до 15 жовтня поточного року.

Бюджет об’єднаної територіальної громади

Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.

Склад доходів бюджетів визначено ст. 64, 691 та ч. 1 ст. 71 БК, а перелік видатків, які здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад, – ст. 89 та 91 БК.

Відносини між бюджетами об’єднаних територіальних громад та державним бюджетом урегульовано нормами ст. 97, 99, 100, 102, 1032, 1034 і 108 БК.

Тобто об’єднані територіальні громади прирівнюються і наділяються всіма правами, які мають міста обласного значення, що супроводжується такими преференціями:

  • отриманням до бюджету 60 % ПДФО;
  • можливістю отримання базової дотації;
  • прямими міжбюджетними відносинами з держбюджетом в отриманні освітньої, медичної субвенції та субвенції на робітничі кадри.

Також додатково стимулюються і капітальні видатки для об’єднаних територіальних громад.

Як передбачено БК, Кабмін визначає у проекті закону про держбюджет обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів нових укрупнених адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням затвердженого перспективного плану формування територій громад.

Показники бюджетів об’єднаних територіальних громад включаються до відповідних зведених бюджетів.

Рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади затверджується до 25.12.15 р.

Обслуговування бюджетів об’єднаних територіальних громад та їх розпорядників

Органи Казначейства будуть обслуговувати новоутворені бюджети об’єднаних територіальних громад та їх розпорядників коштів відповідно до бюджетного законодавства. Тобто вказані суб’єкти будуть реєструватися в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі – Єдиний реєстр), формувати мережу установ, відкривати бюджетні рахунки для здійснення операцій та обслуговуватися в органах Казначейства відповідно до загальновстановлених вимог, визначених БК та іншими нормативно-правовими актами.

Для обслуговування місцевого бюджету та відкриття бюджетних рахунків об’єднаній територіальній громаді необхідно подати до органу Казначейства за місцем обслуговування:

  • рішення відповідної об’єднаної територіальної громади про затвердження бюджету;
  • мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з рішенням про місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету;
  • розпис місцевого бюджету та відповідні планові документи.

Нагадаємо, що процедури, форми документів, терміни та порядок їх подання визначено Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 (далі – Порядок № 938).

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (податків, зборів, обов’язкових платежів) та міжбюджетних трансфертів до бюджету об’єднаної територіальної громади відкриваються відповідно до БК, закону про Державний бюджет України, рішення відповідної об’єднаної територіальної громади та бюджетної класифікації за доходами, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.11 р. № 11.

Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів об’єднаної територіальної громади необхідно подати до органу Казначейства за місцем обслуговування:

  • для реєстрації в Єдиному реєстрі реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів); копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчену органом, що її видав. Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів затверджено наказом Мінфіну від 22.12.11 р. № 1691;
  • для відкриття рахунків – заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів; картку із зразками підписів та відбитка печатки і перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені в картці особи, та документи, які підтверджують повноваження осіб, включених до картки, із зразками підписів та відбитка печатки; копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру. Форми заяви про відкриття рахунків та картки із зразками підписів затверджено Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Мінфіну від 22.06.12 р. № 758 (далі – Порядок № 758).

Крім того, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів укладаються договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування з відповідними органами Казначейства.

Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад здійснюватимуть органи Казначейства в загальновстановленому порядку.

Припинення повноважень органів самоврядування, що об’єдналися

Необхідно зазначити, що повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, до закінчення бюджетного періоду виконуються окремо.

Правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, є органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.

Ліквідаційні комісії мають подати органам Казначейства нові картки із зразками підписів та відбитка печатки, засвідчені в установленому порядку.

Процедура припинення юридичної особи здійснюється з дотриманням вимог Цивільного та Господарського кодексів, Закону від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Невикористані залишки коштів бюджетів, що об’єдналися, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі розпорядчих документів ліквідаційної комісії, яка утворюється новообраною радою.

Звітним періодом для органів, що припиняють свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації, є період з початку звітного року до моменту припинення їх діяльності.

У період із дня набрання чинності рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі, до моменту формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Баланс-Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

3312 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали