Зразок 2

Аркуш погодження

Назва проекту документа

Найменування посади, підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

Дата

Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою