з/п

 

Дії кадрової служби

Орієнтовні та законодавчо встановлені строки проведення дій

Можливі наслідки в разі невиконання певних дій

 

Нормативні документи

1

2

3

4

5

1

Видання наказу щодо проведення реорганізації
в держоргані

Бажано не пізніше ніж за 3 місяці до фактичного припинення

Якщо не видати наказ, неможливі подальші дії з реорганізації. Є ризик відновлення на роботі працівників, посади яких планувалося скоротити

П. 84, 99 Типової інструкції,затвердженої постановою КМУ від 30.11.11 р. № 1242

2

Збір та узагальнення обґрунтованих пропозицій керівників структурних підрозділів щодо зміни структури та кандидатів на подальшу роботу

Протягом кількох днів після видання наказу про реорганізацію

При недостатньому обгрунтуванні пропозицій унеможливлюється документальне оформлення переведення, звільнення

Ст. 42 КЗпП

3

Видання наказу щодо попередження про майбутнє звільнення з одночасним поданням до служби зайнятості списків попереджених працівників

Згідно із законодавством – не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення

При порушенні строку попередження слід буде змінювати дату звільнення

Ст. 492 КЗпП

4

Підготовка подання до профспілкового органу про згоду на звільнення

Бажано через місяць після видання наказу про майбутнє звільнення, але не пізніше ніж протягом 2 місяців

Має бути згода або відмова профспілкового органу. У разі відмови розглядаються спірні питання. За обґрунтованої відмови можливе поновлення звільненого на роботі

Ст. 43 КЗпП

5

Видання наказу про переведення, звільнення (при одержанні попередньої згоди профспілок – не пізніше як через 18 днів після направлення подання)

Не раніше ніж через 2 місяці після попередження про звільнення та не пізніше як через місяць із дня одержання згоди органу профспілки

За відсутності наказу чи в разі порушення строків його видання працівники продовжують працювати

Ст. 492, 43 КЗпП

6

Затвердження впорядкованих посадових інструкцій за новими посадами в штатному розписі

Протягом строку реорга-нізації – робота із впо-рядкування, після завер-шення реорганізації –затвердження нових посадових інструкцій

У разі відсутності посадових інструкцій ново- призначені працівники не знатимуть обсягів своїх завдань, повноважень. Можливе дублювання функцій

П. 2.2 Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби від 13.09.11 р. № 11

7

Видання наказу про визначення кожному працівникові, який буде працювати після реорганізації, розмірів посадового окладу, доплат, надбавок

Одночасно з виданням наказу про призначення працівника на нове місце роботи

За відсутності такого наказу бухгалтерія не має права нараховувати зарплату

Положення про оплату праці працівників держоргану

8

Подання терорганом Нацдержслужби звіту про рух кадрів разом із пояснювальною запискою

До 2-го числа місяця, що настає за звітним кварталом

Неподання звітності унеможливить рейтингову оцінку діяльності тероргану

Форма 18, наведена у додатку 1 до наказу Головдержслужби від 26.06.09 р. № 175